«Powrót

Komunikat w sprawie szacunkowego wykonania w okresie styczeń - październik 2017 r. wyniku sektora finansów publicznych oraz budżetu państwa.

Komunikat w sprawie szacunkowego wykonania w okresie styczeń - październik 2017 r. wyniku sektora finansów publicznych oraz budżetu państwa.

Komunikat w sprawie szacunkowego wykonania w okresie styczeń - październik 2017 r. wyniku sektora finansów publicznych oraz budżetu państwa.

  1. Według danych dotyczących wyniku budżetu państwa w okresie styczeń-październik oraz bardzo wstępnych informacji na temat wykonania dochodów i wydatków przez inne jednostki, istotne dla całego sektora finansów publicznych, deficyt sektora finansów publicznych (według metodyki ESA'2010) na koniec października szacowany jest na poziomie ok. 7 mld zł. Wzrost nierównowagi finansów publicznych (przyrost deficytu) w październiku br. nastąpił zgodnie z oczekiwaniami oraz tendencjami z lat poprzednich.
  2. Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło:
  • dochody 295,0 mld zł, tj. 90,7 %
  • wydatki 292,4 mld zł, tj. 76,0 %
  • nadwyżka 2,7 mld zł

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2017 r.

Wg szacunkowych danych w okresie styczeń - październik 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 26,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 14,6% r/r.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - październik 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 21,7% r/r (tj. ok. 23,9 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,6% r/r (tj. ok. 2,5 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 8,5% r/r (tj. ok. 3,3 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 12,4% r/r (tj. ok. 2,7 mld zł),

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-X 2017 r. wyniosły 3,6 mld zł, tj. 91,6% planu.

W okresie styczeń - październik 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 30,1 mld zł i było niższe o 7,3 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Głównym powodem niższego wykonania, były czynniki o charakterze jednorazowym. W lutym oraz lipcu 2016 roku miała miejsce wpłata w kwocie ok. 9,2 mld zł na rachunek dochodów budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 292,4 mld zł tj. 76,0 % planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano na wydatki 293,3 mld zł, tj. 79,6 % planu.

Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - październik roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 7,1 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu rodzina 500 plus w okresie styczeń - październik br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia.

Ponadto różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - październik roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS oraz w ramach środków własnych Unii Europejskiej (wykonanie niższe odpowiednio o ok. 8,0 mld zł i ok. 2,1 mld zł). W przypadku ZUS jest to spowodowane przede wszystkim lepszym wpływem składek w okresie styczeń – październik 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Niższe wykonanie w ramach środków własnych Unii Europejskiej związane jest z redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r. w wyniku niższego wykonania budżetu UE w 2016 r. W związku z powstałymi oszczędnościami po stronie wydatków budżetu państwa ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017, oszczędności te zostaną rozdysponowane na inne cele określone w niniejszej ustawie.


Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.

«Powrót