«Powrót

Konferencja nt. zasad ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych

Konferencja nt. zasad ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych

Konferencja nt. zasad ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych

  • 12 września 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja konsultacyjna nt. Dokumentu Dyskusyjnego Międzynarodowej Rady Standardów Rachunkowości (IASB), który dotyczy zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
  • Konferencja odbyła się ramach działań zwiększających zaangażowanie polskich interesariuszy w proces stanowienia międzynarodowych standardów rachunkowości.

Stół prezydialny wraz z prelegentami podczas konferencji nt. zasad ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych
Spotkanie zostało zorganizowane przez Europejską Grupę ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) oraz Komitet Standardów Rachunkowości (KSR), we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) i Polską Izbą Biegłych Rewidentów (PIBR).

W konferencji udział wzięli członkowie KSR, przedstawiciele spółek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), użytkowników sprawozdań finansowych, biegłych rewidentów, księgowych oraz środowiska akademickiego.

Przewodnicząca KSR, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w MF Joanna Dadacz podkreśliła, że dostrzega uwagi zgłaszane zarówno przez spółki, jak i użytkowników sprawozdań finansowych. Problemem dla nich jest duża ilość ujawnień w sprawozdaniach, która powoduje trudność w ustaleniu ogólnej oceny sytuacji danej jednostki.

Uczestnicy konferencji nt. zasad ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych
Podczas konferencji przedstawicielka IASB Rachel Knubley zaprezentowała dokument dyskusyjny, wydany w ramach Inicjatywy ws. ujawnień. Jej celem jest przegląd wszystkich wymogów ws. ujawnień, wymaganych przez standardy MSSF oraz rozważenie wprowadzenia bardziej ogólnych zasad ujawnień, co mogłoby przyczynić się do podniesienia ich jakości i przejrzystości.

Według Andrew Watchmana z EFRAG w pracach nad projektem należy skupić się przede wszystkim na rozwiązaniu problemu nadmiaru szczegółowych ujawnień. Jest on obciążający nie tylko dla jednostek, które muszą sporządzać sprawozdania finansowe, ale także dla wielu użytkowników tych sprawozdań. Zdaniem EFRAG najpierw powinny zostać zdefiniowane cele ujawnień, tak aby uczynić je bardziej efektywnymi.

Zgłoszone wnioski i uwagi zostaną wykorzystane przez EFRAG i KSR do opracowania ich ostatecznych opinii dla IASB.

«Powrót