«Powrót

Korzystna wycena 2-letnich obligacji nominowanych w euro

Korzystna wycena 2-letnich obligacji nominowanych w euro

Korzystna wycena 2-letnich obligacji nominowanych w euro

  • 20 listopada 2017 r. dokonano wyceny 2-letnich obligacji nominowanych w euro w formacie Private Placement.
  • Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu 27 listopada 2019 r. wyniosła 300 mln euro.

Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu 27 listopada 2019 r. wyniosła 300 mln euro. Zmienny kupon w wysokości 3-miesięcznej stawki Euribor powiększonej o marże 45pb będzie płacony kwartalnie. Cena emisyjna wyniosła 100,723% wartości nominalnej. Równocześnie z emisją przeprowadzono zabezpieczającą transakcję swapową, zmieniającą stopę zmienną na stałą. MF otrzyma kwartalne płatności odpowiadające zmiennym płatnościom odsetkowym oraz roczne płatności w wysokości 0,15% wartości nominalnej emisji. W efekcie osiągnięto ujemną rentowność transakcji wynoszącą -0,15%.

"Przeprowadzona transakcja (emisja obligacji w euro + swap zabezpieczający) potwierdza bardzo wysoką wiarygodność kredytową Polski jako emitenta obligacji na rynkach międzynarodowych. Uzyskany w wyniku transakcji koszt finansowania dla budżetu państwa jest ujemny, co oznacza że transakcja ta nie tylko nie rodzi po stronie budżetu żadnych kosztów odsetkowych, a wręcz przeciwnie – zamiast kosztów generuje dochody budżetowe" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Jej organizatorem był Barclays Bank PLC.

«Powrót