«Powrót

Styczniowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Styczniowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Styczniowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane zostało na poziomie z grudnia.
Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w styczniu 2018 r.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus" oprocentowane są odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.

Warunki zamiany dla wykupowanych obligacji

Za środki uzyskane z wykupu obligacji, których termin zapadalności przypada w styczniu 2018 r. istnieje możliwość skorzystania z opcji zamiany posiadanych obligacji skarbowych na obligacje nowych emisji.

Posiadacze obligacji 3-miesięcznych mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie.

Zamiana obligacji 3-miesięcznych na obligacje o dłuższym terminie wykupu (2-, 3-, 4-, lub 10-letnie) odbywa się po promocyjnej niższej cenie 99,90 zł za sztukę nowej obligacji o dłuższym terminie wykupu; przy czym zamiana wykupywanych obligacji 3-miesiecznych na nowe serie 3-miesiecznych obligacji odbywa się po cenie 100,00 zł za sztukę.

Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich po cenie 99,90 za sztukę nowej obligacji; zamiana wierzytelności z tych obligacji na nowe 3-miesięczne obligacje nie jest możliwa.

Zamiana rozpoczyna się od 22 grudnia 2017 r. a kończy się trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykupu posiadanych obligacji (sobota nie jest dniem roboczym).
"Od początku nowego roku oszczędzający będą mogli nabywać obligacje na niezmienionych warunkach. Utrzymaliśmy oprocentowanie na poziomie od 1,50% do 2,70% w przypadku standardowej oferty oszczędnościowych obligacji oraz 2,80% i 3,20% w przypadku obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+. Posiadacze obligacji, których termin wykupu przypada w styczniu, mogą dokonać zamiany na obligacje ze styczniowej standardowej oferty, składając odpowiednią dyspozycję zamiany. To duże ułatwienie – za pieniądze z wykupowanych starych obligacji nabywa się nowe obligacje już w dniu wykupu starych serii. Wybierając papiery 2-, 3-, 4- i 10-letnie można uzyskać dodatkowy bonus w postaci niższej ceny zakupu – 99,90 zł" komentuje Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

 

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w styczniu 2018 roku

Od 22 grudnia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 stycznia br.)

Cena sprzedaży

OTS0418

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

100 zł

przy zamianie

DOS0120

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ0121

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI0122

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO0128

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

 

99,90 zł

przy zamianie

Obligacje rodzinne

ROS0124

6-letnie

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD0130

12-letnie

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

  1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

  • przez Internet w serwisie www.obligacjeskarbowe.pl,
  • w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
  • przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy,
  • poprzez konto Inteligo.

 

 

 

«Powrót