«Powrót

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.

Wykonanie budżetu państwa po czerwcu 2016 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r. (wg. wstępnych szacunkowych danych) wyniosło:

  • dochody 151,6 mld zł, tj. 48,3 %
  • wydatki 170,3 mld zł, tj. 46,2 %
  • deficyt 18,7 mld zł, tj. 34,1 %

Deficyt budżetu państwa po czerwcu 2016 r. wyniósł 18,7 mld zł tj. 34,1% wartości planowanej w ustawie budżetowej. Jednocześnie był on niższy o 7,5 mld zł w stosunku do wykonania po czerwcu 2015 r. (26,1 mld zł).

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.

Wg wstępnych szacunkowych danych w okresie I-VI br. dochody budżetu państwa były wyższe o 10,6% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,4 % r/r.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu I-VI 2015 r. odnotowano we wszystkich rodzajach podatków:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 7,9% r/r. (tj. ok. 4,5 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,9% r/r. (tj. ok. 1,5 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 8,4% r/r (tj. ok. 1,7 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 2,1% r/r (tj. ok. 0,3 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres III-VI wyniosły 1,4 mld zł.

Czerwiec był drugim z kolei miesiącem w którym odnotowano znaczącą dynamikę wpływów z podatku VAT na poziomie ok. 15,0% r/r. (w maju 16,6% r/r).

W maju br. realna sprzedaż detaliczna wyraźnie wzrosła. Wolumen sprzedaży detalicznej był o 4,3% wyższy niż przed rokiem, natomiast jej wartość o 2,2%. Bardzo dobre wyniki sprzedaży w okresie IV-V (łączny wzrost o 3,2%) wskazują na poprawę dynamiki tej kategorii w II kw. W efekcie dość wyraźnie zwiększy się również dynamika roczna.

W okresie I-VI br. dochody niepodatkowe były wyższe o 40,8% r/r (tj. o 5,5 mld zł).

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie I-VI 2016 r. wg wstępnych szacunkowych danych wyniosło 170,3 mld zł tj. 46,2% planu. W analogicznym okresie 2015 roku przekazano mniej o 7,1 mld zł środków na wydatki (163,2 mld zł).

Najwięcej środków przekazano na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wydatki w ramach budżetów wojewodów oraz na obsługę długu skarbu państwa. Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do roku ubiegłego odnotowano m.in. w ramach budżetów wojewodów, co jest głównie związane z wypłatą w okresie kwiecień - czerwiec br. świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus. Ponadto wyższe wykonanie wydatków odnotowano w ramach ZUS, co jest spowodowane m.in. przekazaniem środków na wypłatę jednorazowych dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych do tych dodatków.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.

«Powrót