«Powrót

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec 2016 r.

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec 2016 r.

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec 2016 r.

Wykonanie budżetu państwa po lipcu 2016 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r. (wg. wstępnych szacunkowych danych) wyniosło:

  • dochody 188,6 mld zł, tj. 60,1 %
  • wydatki 203,0 mld zł, tj. 55,1 %
  • deficyt 14,4 mld zł, tj. 26,3 %

Deficyt budżetu państwa po lipcu 2016 r. wyniósł 14,4 mld zł tj. 26,3% wartości planowanej w ustawie budżetowej. Jednocześnie był on niższy o 12,2 mld zł w stosunku do wykonania po lipcu 2015 r. (26,6 mld zł).

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec 2016 r.

Wg wstępnych szacunkowych danych w okresie I-VII br. dochody budżetu państwa były wyższe o 15,3% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,0 % r/r.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu I-VII 2015 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 7,4% r/r. (tj. ok. 5,2 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,2% r/r. (tj. ok. 1,5 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 8,1% r/r (tj. ok. 1,9 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 1,3% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł),

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres III-VII wyniosły 1,8 mld zł.

Po lipcu zrealizowane dochody z podatku VAT wyniosły 59,1% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na cały rok 2016, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego zrealizowano 57,5% dochodów całorocznych, co potwierdza poprawę ściągalności dochodów z VAT. 

W okresie I-VII 2016 r. dochody niepodatkowe były o 14,9 mld zł wyższe niż w roku ubiegłym, głównie ze względu na wpływy z tytułu aukcji LTE w lutym i lipcu br. na łączną kwotę 9,2 mld zł oraz wpłatę w lipcu br. dywidendy z zysku NBP w wysokości 7,9 mld zł.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie I-VII 2016 r. wg wstępnych szacunkowych danych wyniosło 203,0 mld zł tj. 55,1% planu. W analogicznym okresie 2015 roku przekazano mniej o 12,9 mld zł środków na wydatki (190,1 mld zł).

Najwięcej środków przekazano na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wydatki w ramach budżetów wojewodów oraz na obsługę długu skarbu państwa.

Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów, co jest głównie związane z wypłatą w okresie kwiecień – lipiec br. świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.

«Powrót