«Powrót

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2016 r.

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2016 r.

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2016 r.

Wykonanie budżetu państwa po marcu 2016 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r. wyniosło:

  • dochody 76,8 mld zł, tj. 24,5 %
  • wydatki 86,4 mld zł, tj. 23,4 %
  • deficyt 9,6 mld zł, tj. 17,5 %

Deficyt budżetu państwa po marcu 2016 r. wyniósł 9,6 mld zł tj. 17,5% wartości planowanej w ustawie budżetowej. Jednocześnie był on niższy o 7,1 mld zł w stosunku do wykonania po marcu 2015 r. (16,7 mld zł).

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2016 r.

Wg. szacunkowych danych w okresie I-III br. dochody budżetu państwa były wyższe o 13,3% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 5,8 % r/r.

Wzrost w stosunku do I kwartału 2015 r. odnotowano we wszystkich rodzajach podatków:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 6,0% r/r. (tj. ok. 1,7 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,5% r/r. (tj. ok. 0,7 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 8,2% r/r (tj. ok. 0,8 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku CIT zostały zrealizowane w wysokości zbliżonej do pierwszego kwartału roku ubiegłego, wzrost wyniósł 0,4%,
  •  w marcu br. odnotowano pierwsze wpływy z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych, które wyniosły 0,4 mld zł,

Po wysokiej dynamice wpływów z tytułu podatku VAT w styczniu br., w lutym i marcu nastąpił spadek tej dynamiki, m.in. z powodu zdecydowanie wyższego poziomu zwrotów VAT w tym okresie, co miało związek m.in. z rozliczeniami zrealizowanych w końcu 2015 r. dostaw w związku ze zintensyfikowaniem realizacji projektów kończącej się 31 grudnia 2015 r. poprzedniej perspektywy finansowej UE.

Niemniej dynamika dochodów z VAT w całym pierwszym kwartale pozwala, w przypadku jej utrzymania, oczekiwać zrealizowania większych od założonych w ustawie budżetowej dochodów.

W okresie I-III br. dochody niepodatkowe były wyższe o 82,7% r/r (tj. o 5,4 mld zł). Wysoka dynamika z tytułu dochodów niepodatkowych w tym okresie wynika z wpłaty w lutym br. na rachunek budżetu państwa 7,1 mld zł z tytułu rozstrzygniętej aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu 800MHz i 2,6 GHz.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie I-III 2016 r. wg. szacunkowych danych wyniosło 86,4 mld zł tj. 23,4% planu. W analogicznym okresie 2015 roku przekazano mniej o 1,9 mld zł środków na wydatki (84,5 mld zł).

Najwięcej środków przekazano na obsługę długu skarbu państwa, subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Koszty związane z obsługą długu skarbu państwa są zgodne z harmonogramem płatności oraz rozkładem płatności w ciągu roku. Z kolei kwoty przekazanych subwencji ogólnych dla j.s.t. oraz dotacji dla ZUS uwzględniają tzw. wynagrodzenia i świadczenia „z góry" (w styczniu ujęto środki przekazane w grudniu z tytułu wypłat w styczniu wynagrodzeń i emerytur). Ponadto w lutym br. przekazano środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostkach sfery budżetowej, w tym w ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.

«Powrót