«Powrót

Zakończenie misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Polsce

Zakończenie misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Polsce

Zakończenie misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Polsce

W dniach 8-18 maja 2017 r. przebywała w Polsce misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), która przeprowadziła doroczny przegląd Polski (tzw. przegląd w ramach art. IV Statutu MFW). Misja zapoznała się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski oraz z planami w zakresie polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej.

W ocenie Funduszu obecny wzrost gospodarczy w Polsce jest silny, a ryzyka w perspektywie krótkoterminowej – pozostają zrównoważone. W ocenie MFW utrzymanie obecnego tempa wzrostu w dłuższym okresie będzie jednak wymagać szybszego wzrostu produktywności, wyższych inwestycji prywatnych oraz większej aktywności zawodowej (wzrostu stopy zatrudnienia). W tym kontekście MFW rekomenduje możliwie wczesne rozpoczęcie konsolidacji fiskalnej, zgodnie z planami dochodzenia do celu średniookresowego (MTO) zawartymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-20. MFW pozytywnie ocenia działania w obszarze poprawy funkcjonowania administracji podatkowej, które już dziś przynoszą efekty po stronie dochodów budżetu.

Fundusz odnotował powrót inflacji i uznał, że zacieśnienie polityki monetarnej może być konieczne w przypadku zwiększonej presji inflacyjnej. Ponadto Fundusz rekomenduje utrzymanie odporności sektora finansowego aby utrzymać jego zdolność do wspierania wzrostu gospodarczego. W odniesieniu do perspektyw średnio i długoterminowych MFW stwierdza, że kluczowe dla przeciwdziałania presjom demograficznym i zapewnienia dalszej konwergencji polskiej gospodarki są reformy strukturalne wzmacniające potencjał wzrostu gospodarczego Polski. W tym kontekście Fundusz pozytywnie odbiera przyjęcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i zwraca uwagę na określenie kluczowych jej priorytetów i przełożenie ich na konkretne plany reform. Fundusz zgadza się, że strategia rozwoju powinna koncentrować się na poprawie otoczenia instytucjonalnego i biznesowego w Polsce, by uczynić go bardziej atrakcyjnym zarówno dla krajowych jak i zagranicznych inwestorów.

Przedstawiamy komunikat końcowy misji w wersji angielskiej (plik docx 113 KB) i polskiej (plik docx 107 KB).
 

«Powrót