Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

Dwunaste posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Euro

Dwunaste posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Euro

Dwunaste posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Euro

 

Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską informuje, że 19. grudnia br. odbyło się dwunaste posiedzenie Rady Koordynacyjnej.

Na posiedzeniu omówiono podstawowe zasady procedowania z dokumentami opracowywanymi w ramach struktury organizacyjnej ds. wprowadzenia euro. Przedyskutowano także najważniejsze problemy zidentyfikowane w trakcie realizacji zadań Zespołów Roboczych i Grup Zadaniowych oraz podsumowano działalność poszczególnych Zespołów i Grup w ramach Etapu I prac struktury organizacyjnej ds. wprowadzenia euro.

Zgodnie z przyjętymi założeniami w aktualnym etapie prac struktury zakładano takie przygotowanie procesu w zakresie dostosowań praktycznych do wprowadzenia euro, aby po włączeniu złotego do ERM II  możliwe było płynne wejście w kolejny etap przygotowań, bez zagrożeń dla ich efektywności i terminowości (realizacja pozostałych dostosowań w horyzoncie ok. 2,5 roku). Rada Koordynacyjna uznała, że część Zespołów Roboczych zrealizowała ww. cel. Są to: Zespół Roboczy ds. Ochrony Konsumentów, Zespół Roboczy ds. Strategii Komunikacji, Zespół Roboczy ds. Wprowadzenia Banknotów i Monet, Zespół Roboczy ds. Przedsiębiorstw Niefinansowych oraz Zespół Roboczy ds. Sektora Finansowego. Ww. Zespoły Robocze przystąpią do realizacji kolejnych etapów przygotowań najpóźniej po włączeniu złotego do ERM II lub w sytuacji, gdy zostaną zidentyfikowane dodatkowe zadania z zakresu ich właściwości.

Pozostałe Zespoły Robocze i Grupy Zadaniowe, tj. Zespół Roboczy ds. Dostosowań Prawnych, Zespół Roboczy ds. Makroekonomicznych, Zespół Roboczy ds. Administracji Publicznej oraz Grupa Zadaniowa ds. Stabilności Finansowej i Grupa Zadaniowa ds. Dostosowania Systemów Informatycznych w Administracji Publicznej, będą w przyszłym roku kontynuowały swoją działalność