«Powrót

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z późn. zm.).
Klauzula informacyjna Ministra Finansów
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie www BIP MF
Jeśli dla danej informacji sektora publicznego nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania podmioty pobierające tę informację w celu jej ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

  1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Finansów lub nazwy skróconej – MF;
  1. poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
  1. poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany – w przypadku gdy ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.

Zakres odpowiedzialności Ministerstwa Finansów za udostępnione informacje
Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie
Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
Ministerstwo Finansów może jednak nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku. Opłatę nalicza się jeżeli koszty przekroczą łącznie 20 zł.

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu
Wnioskodawcy, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy (art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego).

Wnioskodawcy, który otrzymał decyzję o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego lub decyzję o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wnioskodawcy przysługuje ponadto prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.04.2014 Data publikacji: 24.04.2014 11:16 Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2018 14:06
Autor: Biuro Komunikacji i Promocji Osoba publikująca: Paulina Pawlik Osoba modyfikująca: Łukasz Wolin
«Powrót