Odprawa scentralizowana wewnątrz kraju

Odprawa scentralizowana wewnątrz kraju

Odprawa scentralizowana wewnątrz kraju

Jednym z rozwiązań pozwalających na znaczne uelastycznienie formalności celnych związanych z obrotem towarowym z zagranicą i stworzenie dogodnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej jest tzw. odprawa scentralizowana wewnątrz kraju.
 
Istotą tej odprawy jest możliwość złożenia zgłoszenia celnego w jednym urzędzie celnym (np. właściwym dla siedziby przedsiębiorcy), a przedstawienie towarów do kontroli w innym urzędzie celnym.
 
Pomimo, że opisana instytucja uregulowana jest w przepisach unijnych od dawna, to jednak z uwagi na brak organizacyjnych (technicznych) możliwości nie była w Polsce do tej pory stosowana. W początkowym okresie przed uruchomieniem obsługi celnej w nowych systemach budowanych w ramach Programu e-Cło (tj. AIS i AES) instytucja ta będzie mogła być stosowana tylko w ramach procedury uproszczonej (procedura w miejscu i procedura zgłoszenia uproszczonego). 
 
Korzyści dla przedsiębiorców wynikające ze stosowania odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju polegają przede wszystkim na możliwości zarządzania odprawami celnymi z jednego miejsca (centralizacja księgowości oraz uiszczania należności celnych dotyczących wszystkich transakcji), pomimo, że towary obejmowane wnioskowaną procedurą celną faktycznie znajdować się będą w różnych miejscach na terenie całego kraju (tj. w miejscach uznanych w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej). W konsekwencji stosowanie odprawy scentralizowanej może obniżyć koszty związane z prowadzoną działalnością oraz poprawić nadzór nad prawidłowością transakcji celnych (ograniczenie ilości popełnianych błędów).
 
Od 28 maja 2014 r. przedsiębiorcy mogą wnioskować o krajowe pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej. W ramach „pozwolenia krajowego" przedsiębiorca może wystąpić o dodatkowe ułatwienie przy realizacji procedury uproszczonej, jakim jest „odprawa scentralizowana wewnątrz kraju".