Odprawa przed przybyciem

Odprawa przed przybyciem

Odprawa przed przybyciem

Odprawa przed przybyciem / fot.: Służba Celna


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z początkiem 2014r. Służba Celna udostępniła nową usługę dotyczącą tzw. „odprawy przed przybyciem". Jest to jedno z uproszczeń i ułatwień wpisujące się w koncepcję uelastycznienia odpraw celnych. Wykorzystując posiadaną infrastrukturę informatyczną umożliwiono przedsiębiorcom zgłoszenie towaru jeszcze przed jego pojawieniem się w porcie.

 Przeprowadzone wśród przedsiębiorców badanie ankietowe wykazało duże zainteresowanie instytucją zgłoszenia celnego przed przedstawieniem towaru. Z korzyści, jakie bezpośrednio wskazali respondenci można wyróżnić:

- usprawnienie odpraw celnych,
- wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości przed przybyciem towaru dzięki możliwości wcześniejszego zweryfikowania przez organ celny zgłoszenia celnego,
- szybsze zwolnienie towarów do procedury celnej,
- oszczędność czasu klientów / wcześniejsza dostawa.

Istotą tego typu odprawy jest złożenie zgłoszenia celnego jeszcze przed przedstawieniem towaru organowi celnemu. Umocowanie prawne dla instytucji zgłoszenia celnego złożonego przed przedstawieniem towaru zawarte jest w art. 201 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu celnego. Przepis ten stanowi, że „organy celne mogą zezwolić na złożenie zgłoszenia celnego zanim zgłaszający jest w stanie przedstawić towary lub zanim udostępni je do kontroli w urzędzie celnym, w którym złożono zgłoszenie celne lub w innym urzędzie celnym lub miejscu wyznaczonym przez organy celne. Organy celne mogą określić termin, w zależności od okoliczności, w którym towary mają zostać przedstawione lub udostępnione. Jeżeli towary nie zostaną przedstawione lub udostępnione w wyznaczonym terminie, zgłoszenie celne uznaje się za niezłożone".

Złożenie wyprzedzającego zgłoszenia umożliwia organom celnym wcześniejsze przygotowanie się do odprawy celnej towaru w oparciu o dane przekazane przez przedsiębiorcę. Dostarczone w ten sposób informacje podlegają weryfikacji formalnej i analizie ryzyka, której wyniki znajdą odzwierciedlenie w braku dyrektyw lub ich przyporządkowaniu do zgłoszenia celnego.

Przyjęcie zgłoszenia celnego następuje po przedstawieniu towaru i na tym etapie następuje automatyczna analiza ryzyka, a jej wynik jest ostateczny.

Instytucja zgłoszenia celnego przed przedstawieniem towaru nie może być przez zgłaszającego wykorzystywana do przekazywania prowizorycznych danych, celem sprawdzenia reakcji organu celnego w odniesieniu do prawidłowości wypełniania zgłoszenia celnego i wyliczenia należności celnych. „Odprawa przed przybyciem" może mieć miejsce wyłącznie, gdy posiadane przez zgłaszającego informacje pozwalają na wypełnienie wszystkich wymaganych pól dokumentu SAD, z wykorzystaniem danych, które są kompletne i znajdują potwierdzenie w posiadanych przez niego dokumentach transportowych i handlowych.

W konsekwencji taka procedura umożliwia sprawniejsze i szybsze przeprowadzenie formalności celnych, zwiększa płynność w dokonywaniu odpraw, redukuje koszty i ma bezpośredni wpływ na wzrost konkurencyjności polskich portów morskich.