Informacje ogólne

  Informacje ogólne

  Informacje ogólne

  Wywiad skarbowy jest jedną z form kontroli skarbowej. Czynności wywiadu skarbowego obejmują swym zakresem uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli skarbowej w celu wykonania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 - 3, pkt 12, 14 i 14b oraz w ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z póżn. zm.). Ponadto wywiad skarbowy może uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać informacje o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, w celu wykonywania zadania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o kontroli skarbowej. Czynności wywiadu skarbowego mogą być prowadzone w formie czynności operacyjno–rozpoznawczych, w tym umożliwiających uzyskiwanie informacji oraz utrwalanie śladów i dowodów w sposób niejawny. Czynności wywiadu skarbowego wykonują pracownicy wywiadu skarbowego zatrudnieni w Ministerstwie Finansów i urzędach kontroli skarbowej.

  Przy wykonywaniu swych zadań wywiad skarbowy współdziała z organami, służbami i instytucjami państwowymi, w tym z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Strażą Graniczną, Służbą Celną.

  Działania wywiadu skarbowego nadzorowane są przez Departament Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów.

  Kierownictwo Departamentu Wywiadu Skarbowego


  Dyrektor: Tomasz Powałka
  Zastępca Dyrektora: Anna Stryjewska-Gamrot
  Zastępca Dyrektora: Dariusz Gołaszewski
  Zastępca Dyrektora: Wojciech Kiliński
   

  tel.: (22) 694-31-18
  fax: (22) 694-38-95
  e-mail: sekretariat.ws@mf.gov.pl


  W 2014 r. Departament Wywiadu Skarbowego realizuje projekt modułowy „Pomocy rozwojowej", współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Więcej informacji na stronie internetowej programu polskiej współpracy rozwojowej: www.polskapomoc.gov.pl (link otwiera okno w innym serwisie)

  Logo programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Polska Pomoc


  Departament Wywiadu Skarbowego jest beneficjentem środków Komisji Europejskiej (OLAF) w ramach programu Herkules: Wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty.
  (więcej informacji
  http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm (link otwiera okno w innym serwisie))

  Logo Europejskiego Urządu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych - OLAF

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.03.2012 Data publikacji: 06.03.2012 12:00 Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2014 10:59
  Autor: Departament Wywiadu Skarbowego Osoba publikująca: Paulina Pawlik Osoba modyfikująca: MIN TOR
  Rejestr zmian