Zadania i funkcje

  Zadania i funkcje

  Zadania i funkcje

  Zakres działania Służby Celnej

  I. Informacje ogólne

  Służba Celna jest jednolitą umundurowaną formacją, utworzoną w celu zapewnienia ochrony
  i bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier.

  Do zadań Służby Celnej należy realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu
  i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych,
  a w szczególności:
  1) wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego;
  2) wymiar i pobór:
  a) należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
  b) podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
  c) podatku akcyzowego,
  d) podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612),
  e) opłaty paliwowej,
  f) podatku od wydobycia niektórych kopalin;
  3) wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT)
  oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT);
  4) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych
  z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu
  ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe,
  w szczególności takich jak odpady, substancje chemiczne i ich mieszaniny, materiały jądrowe
  i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz towary i technologie o znaczeniu strategicznym;
  5) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.);
  6) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko:
  a) zdrowiu, określonych w art. 55, 57, 61 i 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124),
  b) dobrom kultury, określonych w art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
  i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) i w art. 53 ustawy
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016),
  c) prawom własności intelektualnej, określonych w art. 116-118 ustawy z dnia 4 lutego
  1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)
  i w art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U.
  z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
  d) przyrodzie, określonych w art. 128 i art. 131 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.),
  e) środowisku, określonych w art. 183 § 2, 4, 5 i 6, w przypadku czynów, o których mowa
  w art. 183 § 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym", oraz przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, określonych
  w art. 244 Kodeksu karnego, w zakresie niestosowania się do zakazu wstępu do ośrodków gier
  i uczestnictwa w grach hazardowych,
  f) ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, określonym
  w art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194) - oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celną;
  7) wykonywanie kontroli:
  a) określonych w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy o Służbie Celnej z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U.
  z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.),
  b) wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie o grach hazardowych, podatku akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej;
  8) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o grach hazardowych, związanych w szczególności
  z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń;
  9) wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia
  20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna
  do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1);
  9a) wykonywanie zadań wynikających z zakazu obejmowania procedurą celną dopuszczenia
  do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r.
  o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200,
  z późn. zm.);
  9b) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (UE)
  nr 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami
  z fok (Dz. Urz. UE L 216 z 17.08.2010, str.1);
  10) współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
  11) współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej;
  12) współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi.

   

  II. Akcesja do UE

  Istotnym z punktu widzenia zadań Służby Celnej było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Proces akcesji był związany ze zniesieniem granicy celnej z sąsiadującymi państwami członkowskimi UE, tj. Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. W rezultacie akcesji nastąpił bezcłowy przepływ towarów w ramach krajów unijnych oraz znacznie wzrosło znaczenie wschodniej granicy Polski jako zewnętrznej granicy UE. Konsekwencją przystąpienia Polski do UE były także zmiany w zakresie kompetencji Służby Celnej (np. przejęcie zadań z zakresu akcyzy, podatku VAT od towarów importowanych, współudział w realizacji wspólnej polityki rolnej).
  Wskazane powyżej zmiany w obszarze zadań wymusiły przeprowadzenie zmian w Służbie Celnej
  w zakresie rozmieszczenia, uprawnień oraz struktury wewnętrznej izb, urzędów i oddziałów celnych. Analiza skali i kierunków wymiany handlowej z zagranicą wskazywała na spadek ilości odpraw celnych towarów spoza krajów unijnych, w związku z czym obciążenie pracą funkcjonariuszy celnych z tytułu obsługi zgłoszeń celnych uległo po 1 maja 2004 r. znacznemu zmniejszeniu. Jednocześnie wzrosło znacznie obciążenie pracą wynikające z realizacji zadań w zakresie podatku akcyzowego
  oraz innych zadań nałożonych na Służbę Celną ustawą z dnia 27 czerwca 2003 roku o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania
  i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Realizacja tych zadań pociągnęła za sobą konieczność dokonania pewnych korekt w zakresie struktury organizacyjnej Służby Celnej wynikających również
  z geograficznego rozmieszczenia podmiotów gospodarczych, z którymi związane były nowe zadania Służby Celnej.
  Najistotniejsze zmiany struktury organizacyjnej Służby Celnej nastąpiły z dniem
  1 maja 2004 r., kiedy to z 67 urzędów celnych pozostało 52 (tj. likwidacji uległo 15 urzędów celnych) oraz z 277 oddziałów celnych pozostało 175 (tj. likwidacji uległy 102 oddziały celne).


  III. Nadzór

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych koordynuje i współdziała w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań Służby Celnej, które realizowane są przez Szefa Służby Celnej - podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

  Szef Służby Celnej kieruje Służbą Celną oraz zapewnia sprawne i efektywne wykonywanie jej zadań, w szczególności przez:
  1) sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych;
  2) realizację budżetu państwa w zakresie ustalonym dla Służby Celnej;
  3) kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w Służbie Celnej oraz wykonywanie zadań kierownika urzędu wobec funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach celnych, podatku akcyzowego, gier hazardowych, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  4) współpracę z właściwymi organami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi;
  5) wykonywanie funkcji specjalnej jednostki w rozumieniu art. 85 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549);
  6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o Służbie Celnej i przepisach odrębnych.

  Szef Służby Celnej wykonuje zadania przy pomocy naczelników urzędów celnych, dyrektorów izb celnych i komórek organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W Ministerstwie Finansów Szef Służby Celnej - podsekretarz stanu sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
  1) Departament Ceł,
  2) Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier,
  3) Departament Służby Celnej.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.08.2012 Data publikacji: 30.08.2012 12:19 Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2015 15:19
  Autor: Departament Służby Celnej Osoba publikująca: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk Osoba modyfikująca: Filip Niełaczny
  Rejestr zmian