Zadania i funkcje

  Zadania i funkcje

  Zadania i funkcje

  Zakres działania Służby Celnej
  I. Informacje ogólne
  Służba Celna jest jednolitą umundurowaną formacją, utworzoną w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier.

  Do zadań Służby Celnej należy realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności:
  1) wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego;
  2) wymiar i pobór:
  a) należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
  b) podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
  c) podatku akcyzowego,
  d) podatku od gier oraz opłat i dopłat,
  e) opłaty paliwowej;
  3) wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT);
  4) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, substancje i preparaty chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające
  i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz towary i technologie o znaczeniu strategicznym;
  5) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych
  i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców;
  6) wykonywanie kontroli wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, dopłat i opłat oraz opłaty paliwowej,
  7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o grach hazardowych związanych w szczególności z udzielaniem zezwoleń, zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń;
  8) wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1);
  9) współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
  10) współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej;

  Nowe zadania Służby Celnej:
  Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej uległa zmianie m.in. w zakresie art. 2 określającego zadania Służby Celnej, art. 20 określającego zadania naczelnika urzędu celnego oraz art. 30 określającego zakres kontroli wykonywanej przez Służbę Celną.

  Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin są naczelnik urzędu celnego oraz dyrektor izby celnej (art. 11 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin).

  Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej do zadań naczelnika urzędu celnego należy wymiar, pobór i kontrola podatku od wydobycia niektórych kopalin, a także - w myśl art. 20 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 30 ust. 3 pkt 1a ww. ustawy - wykonywanie kontroli prawidłowości i terminowości wpłat podatku od wydobycia niektórych kopalin.

  Kontroli wykonywanej przez Służbę Celną podlega również przestrzeganie przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin (art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej).


  11) współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi.

  II. Akcesja do UE
  Istotnym z punktu widzenia zadań Służby Celnej było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Proces akcesji był związany ze zniesieniem granicy celnej z sąsiadującymi państwami członkowskimi UE, tj. Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. W rezultacie akcesji nastąpił bezcłowy przepływ towarów w ramach krajów unijnych oraz znacznie wzrosło znaczenie wschodniej granicy Polski jako zewnętrznej granicy UE. Konsekwencją przystąpienia Polski do UE były także zmiany w zakresie kompetencji Służby Celnej (np. przejęcie zadań z zakresu akcyzy, podatku VAT od towarów importowanych, współudział w realizacji wspólnej polityki rolnej).

  Wskazane powyżej zmiany w obszarze zadań wymusiły przeprowadzenie zmian w Służbie Celnej w zakresie rozmieszczenia, uprawnień oraz struktury wewnętrznej izb, urzędów i oddziałów celnych. Analiza skali i kierunków wymiany handlowej z zagranicą wskazywała na spadek ilości odpraw celnych towarów spoza krajów unijnych, w związku z czym obciążenie pracą funkcjonariuszy celnych z tytułu obsługi zgłoszeń celnych uległo po 1 maja 2004 r. znacznemu zmniejszeniu. Jednocześnie wzrosło znacznie obciążenie pracą wynikające z realizacji zadań w zakresie podatku akcyzowego oraz innych zadań nałożonych na Służbę Celną ustawą z dnia 27 czerwca 2003 roku o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Realizacja tych zadań pociągnęła za sobą konieczność dokonania pewnych korekt w zakresie struktury organizacyjnej Służby Celnej wynikających również z geograficznego rozmieszczenia podmiotów gospodarczych, z którymi związane były nowe zadania Służby Celnej.

  Najistotniejsze zmiany struktury organizacyjnej Służby Celnej nastąpiły z dniem 1 maja 2004 r. kiedy to z 67 urzędów celnych pozostało 52 (tj. likwidacji uległo 15 urzędów celnych) oraz z 277 oddziałów celnych pozostało 175 (tj. likwidacji uległy 102 oddziały celne). Od dnia 31 października 2009r. w ramach zewnętrznej struktury organizacyjnej Służby Celnej funkcjonuje 16 izb celnych, 46 urzędów celnych oraz 159 oddziałów celnych.

  III.Nadzór

  Funkcję koordynatora zadań nałożonych na Służbę Celną pełni minister właściwy do spraw finansów publicznych, który również współdziała w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań Służby Celnej. Minister Finansów swoje zadania wykonuje bezpośrednio poprzez podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, który jest jednocześnie Szefem Służby Celnej.

  Szef Służby Celnej kieruje Służbą Celną oraz zapewnia sprawne i efektywne wykonywanie jej zadań, w szczególności przez:

  1) sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych;
  2) realizację budżetu państwa w zakresie ustalonym dla Służby Celnej;
  3) kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w Służbie Celnej;
  4) współpracę z właściwymi organami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi.

  W Ministerstwie Finansów Szefowi Służby Celnej i podsekretarzowi stanu podporządkowane jest 5 departamentów:
  1) Departament Ceł,
  2) Departament Podatku Akcyzowego,
  3) Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier,
  4) Departament Regulacji Rynku Gier,
  5) Departament Służby Celnej.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.08.2012 Data publikacji: 30.08.2012 12:19 Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2014 10:20
  Autor: Departament Służby Celnej Osoba publikująca: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk Osoba modyfikująca: Filip Niełaczny
  Rejestr zmian