Najczęściej zadawane pytania dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego

  Masz wątpliwości podatkowe – skorzystaj z pomocy fachowców
  Pytania i odpowiedzi

  Kiedy potrzebujemy specjalistycznej wiedzy nikt nie ma wątpliwości, że najlepiej czerpać ją z zaufanego źródła. A jak jest z wiedzą o podatkach? Resort finansów stara się, aby informacja na temat prawa podatkowego była coraz bardziej dostępna dla podatnika. Z broszury tej dowiesz się, gdzie ją znaleźć oraz jak prawidłowo złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

  Skąd czerpać wiedzę na temat podatków?

  1. Ze stron internetowych:
  · Ministerstwa Finansów - www.mf.gov.pl przede wszystkim w serwisie www.finanse.mf.gov.pl
  - Systemu Informacji Podatkowych w zakładce Administracja Podatkowa / Działalność / Interpretacje podatkowe – gdzie znajdziesz ogólne i indywidualne interpretacje prawa podatkowego,
  · Krajowej Informacji Podatkowej - www.kip.gov.pl,
  · izb skarbowych,
  · urzędów skarbowych.
  2. Z broszur informacyjnych:
  · zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w serwisie www.finanse.mf.gov.pl w module "Baza Wiedzy"
  · udostępnianych w urzędach skarbowych,
  3. Pytając w urzędach skarbowych
  4. Dzwoniąc do Krajowej Informacji Podatkowej

  · z telefonu stacjonarnego 801 055 055,
  · z telefonu komórkowego (22) 330 0330

  Kiedy wystąpić o indywidualną interpretację przepisów prawa
  podatkowego?

  Gdy, po skorzystaniu ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, wciąż masz wątpliwości co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Twojej indywidualnej sprawie.

  Dlaczego jeszcze warto wystąpić o indywidualną interpretację przepisów
  prawa podatkowego?

  Ponieważ zastosowanie się do wydanej w Twojej sprawie indywidualnej interpretacji (przed jej zmianą lub uchyleniem przez Sąd) nie może szkodzić Tobie jako wnioskodawcy. Oznacza to, że jeśli organ podatkowy nie uwzględni tej interpretacji w swoim rozstrzygnięciu:
  - nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej,
  - nie zostaną naliczone Ci odsetki za zwłokę;
  - zostaniesz zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, jeŜeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji indywidualnej, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po doręczeniu interpretacji.

  Uwaga: ochrona obejmuje skutki podatkowe zdarzeń mających miejsce do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono rozstrzygnięcie zmieniające lub uchylające interpretację.

  Kto może ubiegać się o wydanie interpretacji?

  Każdy zainteresowany np. podatnik, płatnik lub inny podmiot w tym osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

  Co należy zrobić aby uzyskać pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego?

  1. Wypełnić odpowiedni druk formularza/wniosku (ORD-IN, ORD-IN/A)
  2. Złożyć wniosek
  3. Wnieść opłatę

  Ad1) Gdzie można znaleźć formularze?

  Formularze ORD-IN i ORD-IN/A oraz interaktywny formularz ORD-IN dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

  Uwaga: Przy wypełnianiu wniosku pomocna będzie broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN dostępna w urzędach skarbowych i na stronie internetowej www.kip.gov.pl oraz www.mf.gov.pl

  Ad 2) Gdzie można złożyć wniosek?

  W zależności od Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby wniosek możesz złożyć do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.

  Miejsce zamieszkania/Siedziba wnioskodawcy

  Organ właściwy

  Województwo:    kujawsko-pomorskie,    podlaskie, pomorskie,             warmińsko-mazurskie             i zachodniopomorskie.

  Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  Województwo:     małopolskie,     podkarpackie     i śląskie.

  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  Województwo:    lubelskie,    łódzkie,    opolskie    i świętokrzyskie.

  Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

  Województwo:       dolnośląskie,       lubuskie       i wielkopolskie.

  Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

  Województwo: mazowieckie oraz wnioskodawcy, którzy mająmiejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


  Ad2) Jak można składać wnioski?

  Wysłać pocztą na adres właściwego organu wskazany w formularzu ORD-IN lub osobiście w siedzibie właściwego Dyrektora Izby Skarbowej (patrz również tabela poniżej).

  Tabelka nr 2

  Organ właściwy

  Adres do korespondencji organu właściwego

  Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń,

  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

  Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski

  Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno

  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock


  Ad3) Ile wynosi opłata od wniosku?
  Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Jeżeli w jednym wniosku zawarto kilka stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych), które mają być przedmiotem interpretacji, opłatę należy uiścić za każdy opisany stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

  AD3) Jak ją wnieść?

  Najprostszym sposobem jest skorzystanie z konta bankowego właściwego organu. Numery kont są podane w formularzu ORD-IN. Można również zapłacić w kasie biura KIP, do którego przesłano wniosek.
  Uwaga! Przed wypełnieniem druku wpłaty warto również zapoznać się ze wzorem wpłaty, który jest dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
  Pamiętaj, że! W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zostanie do Ciebie skierowane wezwanie do uiszczenia opłaty, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

  Dlaczego warto dołączyć dowód wpłaty do wniosku?

  Dołączenie kserokopii dowodu wpłaty skróci okres niezbędny na czynności techniczne przy obsłudze wniosku.

  Co powinien zawierać kaŜdy wniosek, aby interpretacja została wydana.

  1. Wyczerpujący opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) objętego wnioskiem
  o wydanie interpretacji,
  2. Pytanie wnioskodawcy,
  3. Opis stanowiska wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego
  (zdarzenia przyszłego),
  4. Oświadczenie, że przedstawione we wniosku elementy stanu faktycznego w dniu
  złożenia wniosku nie są przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej
  lub skarbowej, bądź sprawa nie została rozstrzygnięta w ostatecznej decyzji lub
  postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej,
  5. Podpis wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu
  zainteresowanego,
  6. Stosowne pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek w imieniu wnioskodawcy.

  W przypadku braku któregoś z powyższych elementów zostaniesz wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku braku takiego uzupełnienia w ww. terminie, otrzymasz postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, na które przysługuje zażalenie.

  Jaki jest termin na wydanie interpretacji?

  Interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niŜ w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez właściwy miejscowo organ. Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia.

  Co możesz zrobić, gdy nie zgadzasz się z wydaną interpretacją?

  · w ciągu 14 dni od dnia doręczenia interpretacji możesz zwrócić się do organu, który wydał interpretację z żądaniem usunięcia naruszenia prawa,
  · w przypadku podtrzymania stanowiska przez organ, w ciągu 30 dni, od dnia
  doręczenia odpowiedzi na wezwanie, masz prawo do wniesienia skargi do
  właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, w przypadku nieudzielania
  odpowiedzi na wezwanie przez organ, możesz wnieść skargę w terminie 60 dni od
  dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
  · skargę należy wnieść za pośrednictwem organu, którego działanie (wydanie
  interpretacji) jest przedmiotem skargi. Organ ma obowiązek w ciągu 30 dni udzielić
  odpowiedzi na skargę i przekazać wraz z aktami sprawy skargę do sądu lub
  uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy, wydając interpretację
  uwzględniającą w całości zarzuty skargi.

  Czy po otrzymaniu interpretacji indywidualnej, jest obowiązek zastosowania
  się do niej?

  Nie. Podatnik w drodze wydanej interpretacji indywidualnej otrzymuje jedynie informację o stanowisku organu podatkowego w danej sprawie i ma możliwość suwerennego podjęcia określonych działań na gruncie prawa podatkowego

  Które przepisy regulują wydawanie interpretacji indywidualnych?

  Działania organu i wnioskodawcy w zakresie interpretacji indywidualnych regulują przepisy:
  · rozdziału 1a Działu II ustawy Ordynacja podatkowa,
  · rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2011 r., nr 58, poz. 298),
  · rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2011 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku ( aktualny wzór wniosku określa rozporządzenie z dnia 1 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 58, poz. 299).

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011-2012Przejdź do góry