Najczęściej zadawane pytania dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego

  Masz wątpliwości podatkowe – skorzystaj z pomocy fachowców
  Pytania i odpowiedzi

  Kiedy potrzebujemy specjalistycznej wiedzy nikt nie ma wątpliwości, że najlepiej czerpać ją z zaufanego źródła. A jak jest z wiedzą o podatkach? Resort finansów stara się, aby informacja na temat prawa podatkowego była coraz bardziej dostępna dla podatnika. Z broszury tej dowiesz się, gdzie ją znaleźć oraz jak prawidłowo złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

  Skąd czerpać wiedzę na temat podatków?

  1.    Ze stron internetowych:
  •    Ministerstwa Finansów - www.finanse.mf.gov.pl, przede wszystkim w zakładce Portal Podatkowy
  •    Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów,
  •    Systemu Informacji Podatkowej w zakładce Portal Podatkowy / Wyszukiwarki / Wyszukiwarka SIP – gdzie znajdziesz ogólne i indywidualne interpretacje prawa podatkowego,
  •    Krajowej Informacji Podatkowej - www.kip.gov.pl,
  •    izb i urzędów skarbowych.

  2.    Pytając w urzędach skarbowych

  3.    Dzwoniąc do Krajowej Informacji Podatkowej
  •    z telefonu stacjonarnego 801 055 055,
  •    z telefonu komórkowego (22) 330 0330

  Kiedy wystąpić o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego?

  Gdy, po skorzystaniu ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, wciąż masz wątpliwości co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Twojej indywidualnej sprawie.

  Dlaczego jeszcze warto wystąpić o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego?

  Ponieważ zastosowanie się do wydanej w Twojej sprawie indywidualnej interpretacji (przed jej zmianą lub uchyleniem przez Sąd) nie może szkodzić Tobie jako wnioskodawcy. Oznacza to, że jeżeli organ podatkowy nie uwzględni tej interpretacji w swoim rozstrzygnięciu:
  •    nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej,
  •    nie zostaną naliczone Ci odsetki za zwłokę;
  •  zostaniesz zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji indywidualnej, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po doręczeniu interpretacji.

  Uwaga: ochrona obejmuje skutki podatkowe zdarzeń mających miejsce do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono rozstrzygnięcie zmieniające lub uchylające interpretację.

  Kto może ubiegać się o wydanie interpretacji?

  Każdy zainteresowany np. podatnik, płatnik lub inny podmiot w tym osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego  lub zdarzenia przyszłego , które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

  Kto wydaje interpretację indywidualną?

  Interpretacje indywidualne wydaje w imieniu Ministra Finansów 5 dyrektorów izb skarbowych: w Bydgoszczy, w Katowicach, w Łodzi, w Poznaniu oraz w Warszawie.
  Aby ustalić, dyrektor której izby skarbowej będzie rozpatrywał twój wniosek, musisz wziąć pod uwagę Twój adres (zamieszkania lub siedziby) oraz zagadnienie (podatek), którego dotyczy Twój wniosek.

  Właściwość organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych od 1 lipca 2015 r. (plik PDF 135 KB)

  Co należy zrobić aby uzyskać pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego?

  1.    Wypełnić odpowiedni druk formularza/wniosku (ORD-IN, ORD-IN/A lub ORD-WS, ORD-WS/A, ORD-WS/B)
  2.    Złożyć wniosek
  3.    Wnieść opłatę

  Ad 1) Gdzie można znaleźć formularze?

  Formularze ORD-IN, ORD-IN/A i ORD-WS, ORD-WS/a, ORD-WS/B dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl/ABC Podatków/Krajowa Informacja Podatkowa//Interpretacje indywidualne - informacje praktyczne.

  Ad 2) Gdzie można złożyć wniosek?

  Wydawaniem interpretacji zajmują się specjalne komórki izb skarbowych w Bydgoszczy, w Katowicach, w Łodzi, w Poznaniu oraz w Warszawie – Biura Krajowej Informacji Podatkowej. W zależności od tego, w którym województwie mieszkasz (lub znajduje się siedziba wnioskodawcy) oraz jakiego podatku dotyczy Twój wniosek, będzie on rozpatrywany w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, w Bielsku-Białej, w Piotrkowie Trybunalskim, w Lesznie lub w Płocku.

  Miejsce składania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej (plik PDF 133 KB)

  Wniosek powinieneś złożyć we właściwym Biurze Krajowej Informacji Podatkowej lub wysyłać go na jego adres.

  Organ upoważniony do wydania interpretacji indywidualnej

  Właściwe Biuro Krajowej Informacji Podatkowej

  Adres

  Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu

  ul. Św. Jakuba 20,

  87-100 Toruń

  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

  ul. Traugutta 2a,

  43-300 Bielsko-Biała

  Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim

  ul. Wronia 65,

  97-300 Piotrków Trybunalski

  Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie

  ul. Dekana 6,

  64-100 Leszno

  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku

  ul. 1 Maja 10,

  09-402 Płock


  Ad 3) Ile wynosi opłata od wniosku i jak ją wnieść?

  Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Jeżeli w jednym wniosku zawarto kilka stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych), które mają być przedmiotem interpretacji, opłatę należy uiścić za każdy opisany stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).
  Opłatę należy wnieść na konto bankowe właściwego organu.

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy   52 1010 1078 0040 6622 3100 0000
  Izba Skarbowa w Katowicach   68 1010 1212 0010 3622 3100 0000
  Izba Skarbowa w Łodzi   87 1010 1371 0005 2122 3100 0000
  Izba Skarbowa w Poznaniu   29 1010 1469 0032 6122 3100 0000
  Izba Skarbowa w Warszawie   31 1010 1010 0166 4922 3100 0000

  Jeżeli dokonasz wpłaty przed złożeniem wniosku, kserokopię potwierdzenia przelewu dołącz do wniosku. Możesz także wpłacić należną kwotę później, wtedy jednak w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku powinieneś przesłać potwierdzenie dokonania tej opłaty.

  Uwaga! Przed wypełnieniem druku wpłaty warto również zapoznać się ze wzorem wpłaty, który jest dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

  Pamiętaj, że w przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zostanie do Ciebie skierowane wezwanie do uiszczenia opłaty, którą będziesz musiał wpłacić w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

  Dlaczego warto dołączyć dowód wpłaty do wniosku?

  Dołączenie kserokopii dowodu wpłaty skróci okres niezbędny na czynności techniczne przy obsłudze wniosku.

  Co powinien zawierać każdy wniosek, aby interpretacja została wydana.

  1)    Wyczerpujący opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) objętego wnioskiem o wydanie interpretacji,
  2)    Pytanie wnioskodawcy,
  3)    Opis stanowiska wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego),
  4)    Oświadczenie, że przedstawione we wniosku elementy stanu faktycznego w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej, bądź sprawa nie została rozstrzygnięta w ostatecznej decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej,
  5)    Podpis wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu zainteresowanego,
  6)    Stosowne pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek w imieniu wnioskodawcy.

  W przypadku braku któregoś z powyższych elementów zostaniesz wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku braku takiego uzupełnienia w ww. terminie, otrzymasz postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, na które przysługuje zażalenie.

  Jaki jest termin na wydanie interpretacji?

  Interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez właściwy miejscowo organ. Do  trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia.

  Co możesz zrobić, gdy nie zgadzasz się z wydaną interpretacją?

  •    w ciągu 14 dni od dnia doręczenia interpretacji możesz zwrócić się do organu, który wydał interpretację z żądaniem usunięcia naruszenia prawa,
  •    w przypadku podtrzymania stanowiska przez organ, w ciągu 30 dni, od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie, masz prawo do wniesienia skargi do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, w przypadku nieudzielania odpowiedzi na wezwanie przez organ, możesz wnieść skargę w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
  •    skargę należy wnieść za pośrednictwem organu, którego działanie (wydanie interpretacji) jest przedmiotem skargi.

  Organ ma obowiązek w ciągu 30 dni udzielić odpowiedzi na skargę i przekazać wraz z aktami sprawy skargę do sądu lub uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy, wydając interpretację uwzględniającą w całości zarzuty skargi.

  Czy po otrzymaniu interpretacji indywidualnej, jest obowiązek zastosowania się do niej?

  Nie. Podatnik w drodze wydanej interpretacji indywidualnej otrzymuje jedynie informację o stanowisku organu podatkowego w danej sprawie i ma możliwość suwerennego podjęcia określonych działań na gruncie prawa podatkowego.

  Które przepisy regulują wydawanie interpretacji indywidualnych?

  Działania organu i wnioskodawcy w zakresie interpretacji indywidualnych regulują przepisy:
  •    rozdziału 1a Działu II ustawy Ordynacja podatkowa,
  •    rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643),
  •    rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r., w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2016 r., poz. 14),
  •    rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz.U. z 2016 r., poz. 13).

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry