Kredyty eksportowe

    Kredyty eksportowe

    Instytucja administrująca: Bank Gospodarstwa Krajowego - Departament Finansowania Handlu Zagranicznego

    W dniu 28 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła rządowy program "Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S. A.". Rada Ministrów przyjęła zmiany ww. programu w dniu 12 grudnia 2012 r., zmieniono wówczas m.in. tytuł programu na: "Finansowe Wspieranie Eksportu" i w dniu 11 maja 2015 r., w związku ze zmianą ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz wydaniem, na mocy art. 6e ww. ustawy, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego oraz rodzaju dowodów, na podstawie których ustala się pochodzenie produktu lub usługi, w celu uwzględnienia aktualnego stanu prawnego.

    Na mocy ww. programu BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi dokonują spłaty kredytów.

    Finansowanie udzielane zagranicznym kredytobiorcom objęte jest ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S. A. (KUKE S.A.).


    Program rządowy zakłada następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:


    Finansowanie średnio- i długoterminowe (okres kredytowania powyżej 2 lat):

    • kredyt dla nabywcy w ramach limitów ustalonych dla poszczególnych kredytobiorców ubezpieczony w KUKE S.A. (kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy),
       
    • kredyt dla nabywcy udzielany na zasadach indywidualnej oceny kredytobiorcy ubezpieczony w KUKE S.A. (kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio),
       
    • współfinansowanie przez BGK w ramach konsorcjum banków kredytu dla nabywcy ubezpieczonego w KUKE S.A.,
       
    • refinansowanie średnio- i długoterminowego kredytu dostawcy z wykorzystaniem ubezpieczenia KUKE S.A. (wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego).


    Finansowanie krótkoterminowe:

    • postfinansowanie akredytyw dokumentowych,
       
    • dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych,
       
    • potwierdzenie akredytyw dokumentowych z gwarancją KUKE S.A.,
       
    • refinansowanie krótkoterminowego kredytu dostawcy ubezpieczonego w KUKE S.A. (wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego).

    Produkty w zakresie finansowania krótkoterminowego są stosowane dla akredytyw otwartych przez banki mające swoją siedzibę w krajach ryzyka nierynkowego.


    Dodatkowo, program umożliwia udzielanie przez BGK kredytu na prefinansowanie eksportu z gwarancją KUKE S.A.

     

    Pliki do pobrania

    Przydatne linki

    Powiązane

    Ubezpieczenia kredytów eksportowych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry