Polska w Unii Gospodarczej i Walutowej

  Polska w Unii Gospodarczej i Walutowej

  Polska w Unii Gospodarczej i Walutowej

  Przy obecnym stopniu podobieństwa gospodarki Polski i strefy euro – w szczególności w zakresie poziomu rozwoju (mierzonego np. przez PKB per capita) – członkostwo Polski w strefie euro mogłoby stanowić źródło zaburzeń w gospodarce. Analiza sytuacji na poziomie europejskim wskazuje natomiast, iż ustabilizowanie sytuacji w strefie euro – stanowiące niezbędny warunek dla ewentualnej akcesji Polski do obszaru wspólnej waluty – stanowi odległą, wciąż niejasną perspektywę. Z tego względu priorytetem polskiej polityki gospodarczej jest obecnie zwiększenie potencjału i konkurencyjności gospodarki.
  Decyzja o niekontynuowaniu prac w zakresie przygotowań do wprowadzenia euro nie oznacza zaprzestania działań na rzecz wzmacniania konkurencyjności i elastyczności polskiej gospodarki oraz zwiększenia stopnia podobieństwa gospodarczego do strefy euro. Ponadto, podobnie jak to miało miejsce dotychczas, Polska będzie aktywnie uczestniczyła w procesie umacniania Unii Europejskiej i stabilizacji strefy euro, uznając te działania za korzystne per se dla naszego kraju. Skala i siła powiązań politycznych i gospodarczych między Polską a państwami obszaru wspólnej waluty sprawiają bowiem, że kondycja strefy euro istotnie wpływa również na procesy zachodzące w naszym państwie.

  bip

  Publication information

   
  Approve date: 24.12.2015 Publish date 24.12.2015 11:19 Last modification date: 18.12.2017 11:09
  Author: Departament Polityki Makroekonomicznej Publishing person: Katarzyna Waćko-Jasińska Modification person: Katarzyna Waćko-Jasińska