«Powrót

2 mln zł trafiło do budżetu jednostki samorządu terytorialnego dzięki działaniom KAS - firma wycofała skutki optymalizacji podatkowej

2 mln zł trafiło do budżetu jednostki samorządu terytorialnego dzięki działaniom KAS - firma wycofała skutki optymalizacji podatkowej

2 mln zł trafiło do budżetu jednostki samorządu terytorialnego dzięki działaniom KAS - firma wycofała skutki optymalizacji podatkowej

Okulary i długopis leżące na otwartym segregatorze.
  • Spółka dokonała optymalizacji podatku od nieruchomości za 2016 i 2017 r.
  • Dzięki zastosowaniu przez Szefa KAS klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania firma złożyła deklaracje i wpłaciła łącznie 2 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami.

Wdrożony przez spółkę schemat optymalizacyjny polegał na przeniesieniu własności nieruchomości na inny podmiot z grupy, wskutek czego spółka przestała być podatnikiem w zakresie podatku od nieruchomości. Stał się nim nowy właściciel, który uiszczał podatek od „urynkowionej" (częściowo zamortyzowanej) wartości nabytych budowli, w znacznie niższej wysokości niż poprzednik. Przed sprzedażą budowli spółka deklarowała organowi podatkowemu znacznie wyższą kwotę podatku od nieruchomości, ustalaną zgodnie z przepisami od historycznej wartości początkowej budowli.

Szef KAS ocenił, że zbycie przez spółkę nieruchomości do podmiotu powiązanego, przy kontynuacji wykorzystywania ich w prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej na mocy umowy dzierżawy, stanowiło unikanie opodatkowania, o którym mowa w art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej. W wyniku działań spółki, obowiązek w podatku od nieruchomości przeszedł na nabywcę nieruchomości, który zadeklarował kwotę znacznie niższą niż spółka, ustalając wysokość podatku od obniżonej wartości budowli. Stało się tak, choć w wyniku sprzedaży doszło do wyzbycia się przez spółkę kluczowego majątku jedynie w sensie prawnym, natomiast majątek ten nadal posiadała, zawierając odpowiednie umowy z nabywcą. Wykorzystywała go także w niezmieniony gospodarczo sposób, w ramach dalej prowadzonej działalności. Przyjęty przez firmę schemat unikania opodatkowania w podatku od nieruchomości oznaczał ominięcie przepisów ustawy o podatkach lokalnych. Wskutek działań podmiotu jednostka samorządu terytorialnego traciła znaczne w swojej skali dochody podatkowe.

Po zapoznaniu się z oceną prawną Szefa KAS spółka złożyła deklaracje, w których ujęła wszystkie budowle sprzedane i użytkowane w 2016 i 2017 r. w wartości sprzed transakcji. Wpłaciła też do samorządowego organu podatkowego łącznie 2 mln zł.

«Powrót