«Powrót

Audyt środków unijnych – konferencja w MF

Audyt środków unijnych – konferencja w MF

Audyt środków unijnych – konferencja w MF

Ministrowie siedzą przy stole prezydialnym, w tle wyświetlony tytuł konferencji.
Ministrowie Banaś, Cybulski i Kwieciński siedzą przy stole prezydialnym.
Widok sali. Uczestnicy konferencji siedzą na krzesłach ustawionych w układzie kinowym. Na przeciwko prowadzący konferencję przy stole prezydialnym.
Ministrowie siedzą przy stole prezydialnym. Widok z boku.
 • 11 maja 2018 r. w gmachu MF odbyła się konferencja „Audyt środków unijnych – doświadczenia Instytucji Audytowej" z udziałem ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, Szefa KAS Mariana Banasia i z-cy Szefa KAS Pawła Cybulskiego.
 • Uczestnicy spotkania podsumowali współpracę i wymienili się doświadczeniami z przełomu dwóch perspektyw finansowych Unii Europejskiej.

„Od 1 marca 2017 roku, czyli od dnia objęcia przeze mnie jako Szefa KAS funkcji Instytucji Audytowej w Polsce, udaje się płynnie realizować obowiązki audytowe wymagane od państw członkowskich UE, pomimo nałożenia się prac związanych z zamknięciem „starej perspektywy" z prowadzonymi na bieżąco audytami w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Chciałbym wyraźnie podkreślić ogromną wagę, jaką przywiązuję do zapewnienia prawidłowego i transparentnego wykorzystania środków UE, oraz do tego, aby te środki były wydatkowane w sposób efektywny, celowy – po prostu przydatny dla Polski" powiedział Szef KAS Marian Banaś.

Minister podkreślił wagę współpracy między instytucjami systemu wdrażania funduszy UE oraz koordynacji działań, która jest warunkiem zapewnienia poprawności wydatkowania tych środków.

„Szczególne znaczenie mają tu właściwa organizacja systemów, uwzględniająca skuteczne mechanizmy zapobiegawcze i kontrolne oraz wczesne działania prewencyjne" - zaznaczył Szef KAS.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił dużą rolę funkcji audytu w administracji publicznej w Polsce.

„Nowoczesna funkcja audytu została wprowadzona do polskiej administracji dzięki funduszom unijnym. W związku z potrzebą zarządzania dużymi środkami unijnymi audyt stał się jedną z podstawowych funkcji w administracji publicznej. Służy on celom strategicznym. Jest często niedoceniany, a należy podkreślić, że w obecnej chwili jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ ta perspektywa finansowa operuje największymi środkami europejskimi. Stoją przed nami duże wyzwania. W tej perspektywie finansowej wielkość projektów przekroczy pół biliona złotych. Musimy zadbać, aby te środki zostały nakierowane na właściwe cele" - powiedział minister Jerzy Kwieciński.

Minister zaznaczył, że Polska wypracowała bardzo efektywny system audytu, który jest doceniany przez instytucje Unii Europejskiej.

„Mamy bardzo dobry, wysoko oceniany system audytu środków unijnych. Polska ma opinię kraju, który zbudował system dobrego zarządzania polityką rozwojową" dodał Minister Inwestycji i Rozwoju.

W konferencji wzięli również udział przedstawiciele instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich w Polsce, głównie instytucji zarządzających krajowych i regionalnych programów operacyjnych (marszałkowie województw, ministrowie oraz dyrektorzy departamentów, odpowiedzialni za poszczególne programy), a także przedstawiciele innych podmiotów, których zadania mają wpływ na poprawność wydatkowania funduszy europejskich w Polsce np. UZP, NIK, prokuratura, CBA.

Uczestnicy konferencji przedstawili rolę i zadania Instytucji Audytowej, omówili zmiany w jej strukturze i organizacji po wejściu w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zaprezentowali również wyniki audytów środków unijnych. Omówili najistotniejsze kwestie horyzontalne i obszary wymagające wzmocnienia mechanizmów kontroli. Dużo uwagi poświęcili relacjom z Komisją Europejską oraz Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, które przekładają się bezpośrednio na kształtowanie podejścia audytowego Instytucji Audytowych we wszystkich państwach członkowskich UE.


***
Informacje dodatkowe o Instytucji Audytowej

 • Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, do zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej należy audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej; Szef KAS pełni funkcję Instytucji Audytowej w Polsce.
 • Zadania Instytucji Audytowej są realizowane przez pracowników zatrudnionych w wyodrębnionej komórce Ministerstwa Finansów, Departamencie Audytu Środków Publicznych. Departament zatrudnia ok. 450 osób, w Warszawie oraz wydziałach terenowych.
 • Zadania Instytucji Audytowej pozostały takie same jak przed reformą KAS. Instytucja Audytowa zachowała tych samych wykwalifikowanych pracowników, w zmodyfikowanych strukturach centralnych i regionalnych.
 • Pierwszym zadaniem Instytucji Audytowej, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 było przeprowadzenie audytów desygnacyjnych i wydanie opinii w zakresie programów operacyjnych realizowanych w Polsce.
 • W odniesieniu do programów, które zostały już desygnowane, zgodnie z wymogami UE, służby KAS przeprowadzają corocznie:
  • Audyty prawidłowego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli, obejmujące instytucje systemu;
  • Audyty operacji (projektów), obejmujące instytucje, które podpisały umowę z beneficjentem. Czynności w ramach audytu realizowane są także bezpośrednio w odniesieniu do beneficjentów funduszy.
 • Alokacja nowej perspektywy finansowej 2014-2020 to ponad 115 mld euro (fundusze strukturalne i rolne).
 • Kwota przekazanych Polsce środków przez Komisję Europejską w 2017 roku, w ramach funduszy strukturalnych, wyniosła 12,5 mld euro. Instytucja Audytowa wybrała próby wydatków do zbadania w ramach audytów operacji o wartości 3,5 mld euro.
 • W 2017 roku Instytucja Audytowa przeprowadziła ponad 2200 audytów w 30 programach operacyjnych.
«Powrót