«Powrót

KAS bierze udział w szkoleniach nt. obrotu fluorowanymi gazami cieplarnianymi

KAS bierze udział w szkoleniach nt. obrotu fluorowanymi gazami cieplarnianymi

KAS bierze udział w szkoleniach nt. obrotu fluorowanymi gazami cieplarnianymi

Butle z gazem.
Dłonie instruktora objaśniającego symbole na butli z gazem.
Sprzęt szkoleniowy na biurku.
  • Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas szkoleń zapoznają się z praktycznymi aspektami kontroli, wymogami prawnymi, zakazami i ograniczeniami obrotu fluorowanymi gazami cieplarnianymi, oznakowaniem produktów i urządzeń zawierających węglofluorowęglowodory (HFC).
  • Egzekwowanie przepisów prawa w tym obszarze, wymaga zaangażowania Ministerstwa Środowiska, Inspekcji Ochrony Środowiska, KAS oraz Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu.

Z inicjatywy Krajowej Administracji Skarbowej trwa cykl szkoleń dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, przeprowadzanych przez Departament Ceł Ministerstwa Finansów, koordynatorów ds. ochrony środowiska KAS oraz Fundację PROZON.

Szkolenia dotyczą także wykorzystywania analizatorów czynników chłodniczych, pozwalających na szybką identyfikację przywożonych substancji deklarowanych do odprawy celnej jako fluorowane gazy cieplarnianie.

KAS działa na rzecz ochrony klimatu

KAS realizuje również zadania w obszarze pozafiskalnym, koncentruje się na importowanych towarach, które przed dopuszczeniem do obrotu muszą spełniać wymagania, mające wpływ na bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i środowiska. Należą do nich odpady i chemikalia, w tym substancje zubażające warstwę ozonową i fluorowane gazy cieplarniane.

Kontrole KAS przed dopuszczeniem do obrotu pozwalają efektywnie zatrzymywać towary, które nie spełniają obowiązujących wymagań w UE lub takie, które naruszają zasady uczciwej konkurencji (np. niespełnione wymagania warunkujące legalną działalność na rynku UE).

Stopniowa redukcja emisji fluorowanych gazów cieplarnianych

Założenia stopniowej redukcji emisji fluorowanych gazów cieplarnianych realizowane są przez UE poprzez regulowanie ilości wprowadzanych do obrotu węglofluorowęglowodorów (HFC) w danym roku kalendarzowym w ramach kontyngentów przydzielanych producentom i importerom. Ograniczenia ilości HFC wprowadzanych do obrotu dotyczą również gazów zawartych w urządzeniach. Obowiązują także zakazy wprowadzania do obrotu niektórych produktów i urządzeń zawierających HFC, np. pojemników nienadających się do ponownego napełnienia (jednorazowych butli).

Efektywność egzekwowania przepisów prawa w tym obszarze, wymaga zaangażowania organów administracji publicznej odpowiedzialnych za kształtowanie i wdrażanie krajowej i unijnej legislacji oraz krajowych organów kontroli, tj. Ministerstwa Środowiska, Inspekcji Ochrony Środowiska, KAS oraz Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu. Istotna jest również współpraca z innymi podmiotami, uczestniczącymi w kształtowaniu świadomości ekologicznej oraz upowszechnianiu dobrych praktyk wśród użytkowników tych substancji.

***

Fluorowane gazy cieplarniane – są to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego. Są to gazy stosowane między innymi jako: czynniki chłodnicze w chłodnictwie oraz klimatyzacji. Produkcja i zużycie tych gazów na świecie bardzo szybko rośnie, powodując zmiany klimatu.

«Powrót