«Powrót

Spotkanie przedstawicieli administracji i nauki w sprawie rozporządzenia dot. importu minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami

Spotkanie przedstawicieli administracji i nauki w sprawie rozporządzenia dot. importu minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami

Spotkanie przedstawicieli administracji i nauki w sprawie rozporządzenia dot. importu minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami

  • Celem spotkania było wypracowanie mapy drogowej dla skutecznego wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. dot. stosowania należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów niektórych minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami.
  • Mapa drogowa stanowić będzie o przyszłych zintegrowanych działaniach administracji, organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych w celu podnoszenia świadomości polskich importerów.
  • Szef KAS został wyznaczony organem odpowiedzialnym za wdrożenie rozporządzenia w Polsce.

W dniu 21 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Finansów odbyło  się spotkanie organizowane przez Departament Ceł, które dotyczyło debaty nad wypracowaniem mapy drogowej związanej z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. Rozporządzenie to odnosi się do stosowania należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.

Celem rozporządzenia jest zapewnienie przejrzystości i pewności w odniesieniu do praktyk w zakresie dostaw, stosowanych przez unijnych importerów oraz huty i rafinerie pozyskujących surowce na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka. Ponadto rozporządzenie ustanawia unijny system należytej staranności w łańcuchu dostaw w celu ograniczenia możliwości prowadzenia przez ugrupowania zbrojne i siły bezpieczeństwa handlu cyną, tantalem i wolframem, ich rudami oraz złotem.

W Polsce, organem odpowiedzialnym za wdrożenia rozporządzenia oraz prowadzenie kontroli ex post wobec importerów jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. W pierwszym spotkaniu oprócz przedstawicieli Ministerstwa Finansów wzięli udział przedstawiciele resortów (tj. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz środowisk naukowych (tj. Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej, Zastępca Dyrektora Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach).  Wypracowana mapa drogowa stanowić będzie o przyszłych zintegrowanych działaniach właściwych resortów, organizacji pozarządowych i uczelni wyższych, które przyczynią się do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest skuteczne zaimplementowanie w Polsce od 1 stycznia 2021 r. rozporządzenia nr 821/2017.

«Powrót