«Powrót

Prezydent RP podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Prezydent RP podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Prezydent RP podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  • 28 marca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przyjętą przez Sejm w dniu 1 marca 2018 r.
  • Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  • Dokument m.in. definiuje organy administracji rządowej jako właściwe w sprawach przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Będą nimi minister finansów i Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Najważniejsze zmiany w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów dotyczą:

  • rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych oraz zakresu obowiązków niektórych kategorii instytucji obowiązanych,
  • przygotowywania krajowej oceny ryzyka oraz na jej podstawie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • środków bezpieczeństwa finansowego, których zakres stosowania jest uzależniony od stopnia rozpoznanego ryzyka,
  • ustanowienia systemu teleinformatycznego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wymiany informacji pomiędzy GIIF a jednostkami współpracującymi,
  • kar administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane za naruszenia przepisów ustawy (wysokość kar oraz organy uprawnione do ich nakładania),
  • stosowania szczególnych środków ograniczających,
  • zakresu zadań i składu Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

Zmiany w przepisach mają na celu dostosowanie polskiego systemu prawnego do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (IV Dyrektywa).

Przepisy ustawy uwzględniają również nowe zalecenia Financial Action Task Force (FATF) oraz zalecenia kierowane przez Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – MONEYVAL pod adresem krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa wykorzystuje też doświadczenia związane ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przepisy ustawy wejdą wżycie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Przepisy dotyczące rejestru beneficjentów rzeczywistych wejdą w życie po 18 miesiącach po dniu ogłoszenia ustawy.

Komunikat na stronie Prezydenta RP: Pięć ustaw z podpisem Prezydenta RP (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

«Powrót