«Powrót

Zapraszamy do służby w Biurze Inspekcji Wewnętrznej

Zapraszamy do służby w Biurze Inspekcji Wewnętrznej

Zapraszamy do służby w Biurze Inspekcji Wewnętrznej

Jeżeli interesujesz się rozpoznawaniem, wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw o charakterze korupcyjnym, wiążesz swoją przyszłość ze służbą w strukturach instytucji państwowej, nie boisz się nowych wyzwań, dążysz do rozwoju i możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce - to zapraszamy do wstąpienia w szeregi Służby Celno-Skarbowej w Biurze Inspekcji Wewnętrznej.

Zapewniamy rozbudowany system szkoleń wewnętrznych oraz możliwość pełnienia służby z funkcjonariuszami o dużej wiedzy i bogatym doświadczeniu zawodowym.

Kto może starać się o przyjęcie do służby

Musisz spełniać następujące wymogi formalne:

 • posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej i być gotowym na podporządkowanie się jej,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Jak przebiega postępowanie kwalifikacyjne

Etapy zgodne z procedurą naboru zatwierdzoną przez Szefa KAS obejmują:

 • złożenie podania o przyjęcie do służby z zaznaczeniem preferowanego miejsca pełnienia służby (BIW posiada wydziały terenowe w 16 miastach: Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Lublin, Łódź, Wrocław, Toruń, Kraków, Opole, Przemyśl, Gdańsk, Katowice, Szczecin, Kielce, Olsztyn, Poznań), kwestionariusza osobowego (plik docx 40 KB), a także dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o wcześniejszym zatrudnieniu,
 • test wiedzy,
 • rozmowę kwalifikacyjną,
 • test sprawności fizycznej,
 • test psychologiczny i kompetencyjny do służby w Służbie Celno-Skarbowej,
 • badanie psychofizjologiczne,
 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej,
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,
 • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 Podstawy prawne postępowania kwalifikacyjnego

 • art. 144, 151, 152,153 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 508 z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej (Dz.U z 2018 r., poz. 449),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie oświadczenia dotyczacego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (Dz.U. z 2017 r. poz. 423).

Wzory oświadczeń

«Powrót