«Powrót

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r.

  • W 2017 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 1,7 proc. PKB.
  • Oznacza to spadek deficytu o 0,7 proc. w stosunku do 2016 r., kiedy stanowił on 2,3 proc. PKB.

Zgodnie ze wstępnymi danymi podanymi przez Główny Urząd Statystyczny, 23 kwietnia 2018 r. przesłanymi do Komisji Europejskiej (Eurostat) w ramach tzw. notyfikacji fiskalnej* deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. stanowił 1,7 proc. PKB (wobec 2,3 proc. PKB w 2016 r.). Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtował się zaś na poziomie 50,6 proc. PKB.

W porównaniu do 2016 r. ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło ok. 0,7 pkt. proc. PKB, co wynikało przede wszystkim z istotnej poprawy wyniku kasowego budżetu państwa o ok. 21 mld zł. Na taką poprawę wyniku wpływ miał przede wszystkim wzrost dochodów budżetowych, w tym szereg działań mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego.

W stosunku do informacji opublikowanej przez GUS 3 kwietnia br. relacja deficytu do PKB uległa zmianie o 0,2 pkt. proc. PKB. Zmiana ta jest związana z dokapitalizowaniem przez budżet państwa podmiotów spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych, która na tym etapie szacunku deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych została uznana za wydatek sektora. Zrewidowany szacunek deficytu za 2017 r. będzie miał miejsce w tzw. jesiennej notyfikacji fiskalnej, tj. danych przesyłanych przez GUS do Komisji Europejskiej (Eurostatu) pod koniec września, które zostaną opublikowane, po weryfikacji przez Eurostat, w październiku br.

Ścieżka deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych na lata 2018-21 będzie przedstawiona w „Programie konwergencji. Aktualizacja 2018", który do końca kwietnia br. zostanie przesłany do Komisji Europejskiej i opublikowany.  

 

*stosownie do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009  r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP), załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami.

«Powrót