«Powrót

Optymistyczne prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej

Optymistyczne prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej

Optymistyczne prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej

  • Komisja Europejska (KE) opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze. Są one bardzo optymistyczne, szczególnie w zakresie 2018 r.
  • Polska będzie najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką unijną i piątą spośród wszystkich członków UE.
  • KE oczekuje wzrostu gospodarczego na poziomie 4,3% w 2018 r. i 3,7% w 2019 r.

Głównym motorem wzrostu pozostanie konsumpcja prywatna, choć jej tempo wzrostu spowolni w 2019 r. Równocześnie nastąpi przyspieszenie procesu inwestycyjnego, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Prognozy Komisji są zbliżone do aktualnych prognoz rynkowych (mediana z ankiety agencji Reuters z kwietnia br. przewiduje wzrost PKB o 4,25% w roku 2018, a w 2019 r. o 3,5%; projekcja NBP z marca br. zakłada wzrost PKB o 4,2% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.). Prognozy Ministerstwa Finansów są natomiast ostrożniejsze i zakładają, że w latach 2018-19 wzrost gospodarczy wyniesie po 3,8%.

Różnice wynikają z faktu, że w aktualizacji Programu konwergencji na 2018 r. przyjęto konserwatywne założenia makroekonomiczne, zbliżone do ścieżki równowagi średniookresowej. Ostrożne oczekiwania dotyczące wzrostu PKB podyktowane są jednak koniecznością odpowiedzialnego planowania dochodów i wydatków budżetowych. Zwiększone nakłady na inwestycje publiczne współfinansowane środkami z UE oraz dobra koniunktura za granicą mogą jednak przyczynić się do większego wzrostu nakładów na środki trwałe.

Dodatkowo, optymistyczne nastroje konsumentów i dobra sytuacja na rynku pracy mogą owocować wyższym popytem konsumpcyjnym i w rezultacie szybszym wzrostem gospodarczym niż oczekiwany.

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Również prognoza Komisji dotycząca wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych w br. jest bardziej optymistyczna niż MF. Na 2018 r. Komisja prognozuje niższy deficyt sektora (1,4% PKB). Wynika to z faktu, że prognoza przedstawiona w Programie konwergencji (2,1% PKB) została skonstruowana przy założeniu pełnego wykorzystania limitów wydatkowych. Niewykonanie wydatków budżetu państwa w poprzednich latach (np. 0,4% PKB w 2017 r.) pozwala oczekiwać realizacji wydatków na poziomie niższym od limitu. Natomiast na 2019 r. KE oczekuje nieco niższego deficytu niż MF (1,4% PKB wobec 1,5% PKB), gdyż w przypadku lat nieobjętych ustawą budżetową KE nie uwzględnia działania reguł wydatkowych. Równocześnie warto odnotować, że Komisja dostrzega efekty poprawy ściągalności podatków i prognozuje dalszą poprawę ściągalności VAT w latach 2018-2019.

Prognozy Komisji, podobnie jak prognozy z Programu konwergencji, nie uwzględniają zapowiedzianych ostatnio przez premiera Mateusza Morawieckiego działań w obszarze polityki społecznej. Należy jednak mieć na uwadze, ze działania te będą musiały być zrealizowane w ramach limitu wydatków wynikającego ze stabilizującej reguły wydatkowej, którego wstępny szacunek został przedstawiony w Programie konwergencji. Tym samym nie powinny mieć istotnego wpływu na ścieżkę fiskalną.

«Powrót