«Powrót

Wybór zryczałtowanej formy opodatkowania odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych przed 1 stycznia 2019 r.

Wybór zryczałtowanej formy opodatkowania odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych przed 1 stycznia 2019 r.

Wybór zryczałtowanej formy opodatkowania odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych przed 1 stycznia 2019 r.

  • Od 1 stycznia 2019 r. istnieje możliwość opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłacanych nierezydentom odsetek lub dyskonta od niektórych obligacji wyemitowanych przed 1 stycznia 2019 r.
  • Emitenci, którzy chcą skorzystać z tego rozwiązania, zawiadamiają o jego wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
  • Termin na złożenie zawiadomienia upływa 31 marca 2019 r.

W przypadkach gdy przed 1 stycznia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa, których przedmiotem było badanie prawidłowości określenia zobowiązania podatkowego podatnika albo realizacja obowiązków płatnika, i do tego dnia sprawa nie została rozstrzygnięta w drodze decyzji ostatecznej organu podatkowego – podmiot będący emitentem może skorzystać z tej formy opodatkowania pod warunkiem złożenia zawiadomienia i wpłaty należnego zryczałtowanego podatku dochodowego do 31 stycznia 2019 r.

Więcej informacji na ten temat na Portalu Podatkowym.

Podstawa prawna

Art. 19-21 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193 i 2500).

«Powrót