«Powrót

Komunikat KNA z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zagrożeń etycznych związanych z działaniem przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych jako rewident do spraw szczególnych

Komunikat KNA z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zagrożeń etycznych związanych z działaniem przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych jako rewident do spraw szczególnych

Komunikat KNA z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zagrożeń etycznych związanych z działaniem przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych jako rewident do spraw szczególnych

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 91 /2014

Komisji Nadzoru Audytowego

z dnia 12 marca 2014 r.

 

KOMUNIKAT

KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO

 

Stosownie do przepisów art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.), Komisja Nadzoru Audytowego - mając na uwadze istotną rolę dla efektywności funkcjonowania rynku kapitałowego i realizacji ustawowych praw akcjonariuszy mniejszościowych przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w przypadku działania jako rewident do spraw szczególnych na podstawie art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz 1439, ze zm.) - przypomina biegłym rewidentom oraz podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, iż cechą podstawową zawodu biegłego rewidenta i działania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest przyjęcie odpowiedzialności za działanie w interesie publicznym, profesjonalne postępowanie, w rozumieniu Kodeksu etyki IFAC, w tym unikanie wszelkich działań, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na reputację zawodu lub rodzić wątpliwości co do tego czy działania te prowadzone są w interesie publicznym. 

 

W związku z powyższym przyjęcie zlecenia oraz jego realizacja nie rodzi zagrożeń etycznych w rozumieniu Kodeksu etyki IFAC w przypadku gdy wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z art. 84 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz 1439, ze zm.), tj. wnioskodawca, akcjonariusze mniejszościowi, wyrazili taką zgodę na piśmie.

 

W przypadku braku takiej zgody, pomimo dopuszczenia takiej sytuacji przez ustawodawcę w art. 85 ust. 1 ww. ustawy, zagrożenia etyczne działania w interesie publicznym oraz profesjonalnego postępowania powstają z chwilą dokonania takiego wyboru. Mogą one być zredukowane do akceptowalnego poziomu poprzez zawarcie w umowie o przeprowadzenie usługi postanowień dotyczących następujących kwestii, jako minimalnych wymaganych zabezpieczeń:

  •  trybu rozwiązywania umowy zgodnego z trybem powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, tj. poprzez odpowiednią uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  • okresowego raportowania przebiegu realizacji usługi oraz występujących problemów w jej realizacji na piśmie co najmniej przewodniczącemu Komitetu Audytu emitenta, niezależnym członkom Rady Nadzorczej jeśli przewodniczący Komitetu Audytu nie jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej oraz członkowi Rady Nadzorczej wybranemu przez akcjonariuszy mniejszościowych,
  • przesyłania wersji wstępnych sprawozdania z wykonania usługi osobom wskazanym powyżej w momencie przesyłania jej Zarządowi.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 14.03.2014 Data publikacji: 14.03.2014 12:39 Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2016 09:38
Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Agnieszka Dylewska Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
«Powrót