«Powrót

Komunikat KNA z dnia 29 maja 2013 r. dotyczący realizacji obowiązku przekazywania do KNA informacji o rozwiązaniu umowy na usługi audytorskie

Komunikat KNA z dnia 29 maja 2013 r. dotyczący realizacji obowiązku przekazywania do KNA informacji o rozwiązaniu umowy na usługi audytorskie

Komunikat KNA z dnia 29 maja 2013 r. dotyczący realizacji obowiązku przekazywania do KNA informacji o rozwiązaniu umowy na usługi audytorskie

Załącznik

do uchwały Nr 153/2013

Komisji Nadzoru Audytowego z dnia 29 maja 2013 r.

 

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego dotyczący realizacji obowiązku przekazywania do Komisji Nadzoru Audytowego informacji o rozwiązaniu umowy na usługi audytorskie

 

Stosownie do art. 63 ust. 2 pkt 2 i art. 64 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.) Komisja Nadzoru Audytowego przypomina, że zgodnie z art. 66 ust. 7 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330) Komisja Nadzoru Audytowego powinna zostać niezwłocznie poinformowana przez kierownika jednostki zlecającej badanie oraz podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych o rozwiązaniu umowy o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego. Obowiązek dotyczy zarówno umów o badanie lub przegląd sprawozdań finansowych obligatoryjnych, jak i fakultatywnych. Rozwiązanie ww. umowy jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy. Różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy.

W celu właściwej realizacji obowiązku dotyczącego informowania o rozwiązaniu umowy Komisja Nadzoru Audytowego zaleca, aby przekazywane informacje zawierały:

  • miejscowość i datę sporządzenia informacji,
  • dane identyfikacyjne podmiotu informującego o rozwiązaniu umowy,
  • dane dotyczące umowy (data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data rozwiązania umowy, nazwy i adresy stron umowy),
  • tryb rozwiązania umowy, w tym wskazania strony wypowiadającej umowę,  informację czy umowa została rozwiązana w trakcie realizacji usługi,
  • precyzyjnie określoną przyczynę rozwiązania umowy,
  • oświadczenie odnoszące się do tego, czy przyczyną rozwiązania umowy nie były różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej,
  •  informację czy przedmiotowa umowa była jedyną umową zawartą przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych z jednostką zainteresowania publicznego w danym roku,
  • podpis kierownika pomiotu informującego o rozwiązaniu umowy z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska.

Jednocześnie Komisja Nadzoru Audytowego zaleca podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań finansowych informowanie kierownika jednostki zlecającej badanie o obowiązku wynikającym z art. 66 ust 7 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, w przypadku gdy doszło do rozwiązania umowy.

W celu ujednolicenia treści uzyskiwanych informacji został opracowany formularz, stanowiący załącznik do przedmiotowego komunikatu Komisji Nadzoru Audytowego (formularz znajduje się na stronie internetowej BIP MF► •Działalność • ►Ciała kolegialne w dziale KNA w zakładce Formularze).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 05.06.2013 Data publikacji: 05.06.2013 11:02 Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2016 11:43
Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Agnieszka Dylewska Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
Rejestr zmian
«Powrót