«Powrót

Komunikat w sprawie przekazania informacji przez firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego

Komunikat w sprawie przekazania informacji przez firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego

Komunikat w sprawie przekazania informacji przez firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego

Komisja Nadzoru Audytowego na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2017 r. postanowiła wystąpić z żądaniem przekazania informacji przez firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego. 

W dniu 21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), zwana dalej „ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach", która znacząco poszerza kompetencje Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w zakresie nadzoru nad firmami audytorskimi badającymi sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego (JZP). W celu przygotowania KNA do realizacji bezpośrednich zadań nadzorczych wobec firm audytorskich badających JZP niezbędne jest już obecnie pozyskanie informacji. 

Przekazane informacje pozwolą ustalić firmy audytorskie podlegające bezpośredniemu nadzorowi KNA, wybrać firmy audytorskie do pierwszego planu kontroli oraz dokumentacje badania, które będą analizowane podczas kontroli. Ponadto, informacje umożliwią KNA sporządzenie wykazu firm audytorskich badających JZP, który zostanie opublikowany i posłuży JZP w ramach procedury wyboru firmy audytorskiej do badania. 

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego zobowiązane są przekazać następujące informacje (w formie trzech uzupełnionych formularzy):

1. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.:

  • informację o wysokości przychodów osiągniętych przez firmę audytorską:

- całkowitych,
- z tytułu czynności rewizji finansowej w JZP,
- z tytułu badań ustawowych sprawozdań finansowych JZP,
- z tytułu czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż JZP,

  • wykaz wykonanych badań ustawowych sprawozdań finansowych JZP - informacji o przeprowadzonym badaniu powinno towarzyszyć m.in. wskazanie, jakiego roku obrotowego dotyczyło badanie (nie jest natomiast wymagane wskazanie wielkości JZP),

2. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.:

  • informację o wysokości przychodów osiągniętych przez firmę audytorską:

- całkowitych,
- z tytułu czynności rewizji finansowej w JZP,
- z tytułu badań ustawowych sprawozdań finansowych JZP,
- z tytułu czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż JZP,

  • wykaz wykonanych badań ustawowych sprawozdań finansowych JZP - informacji o przeprowadzonym badaniu powinno towarzyszyć m.in. wskazanie, jakiego roku obrotowego dotyczyło badanie i czy badana jednostka jest „dużą jednostką" w rozumieniu ustawy, według stanu na dzień bilansowy badanego sprawozdania finansowego,

Dla oceny „rozmiaru" jednostki należy wziąć po uwagę wielkości wskazane w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach na koniec objętego badaniem roku obrotowego oraz koniec roku obrotowego poprzedzającego ten rok.

3. za lata obrotowe sprawozdań finansowych rozpoczynające się po dniu 16 czerwca 2016 r.:

  • wykaz JZP, z którymi zawarto umowy na badania ustawowe sprawozdań finansowych wraz z m.in. informacją o datach roku obrotowego sprawozdania finansowego podlegającego badaniu

(bez wskazywania planowanych przychodów, które firma audytorska osiągnie w przyszłości).

Identyfikując JZP należy posłużyć się nową definicją JZP zawartą w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach.

Dla każdego zakresu informacji określonych w pkt. 1-3 należy uzupełnić odrębnie formularze, które dostępne są w wersji elektronicznej w pliku Excel w zakładce Formularze.

Trzy uzupełnione formularze należy wysłać przesyłką listową w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 r. w formie papierowej i w formie elektronicznej (plik Excel) na nośniku danych (np. na płycie CD) na adres wskazany w instrukcji formularza, gdzie zawarte są także szczegółowe wyjaśnienia. Przekazane informacje zostaną użyte jedynie do realizacji zadań KNA.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.07.2017 Data publikacji: 13.07.2017 14:23 Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2017 14:27
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
Rejestr zmian
«Powrót