«Powrót

Komunikat w sprawie przekazywania informacji przez firmy audytorskie oraz jednostki badane o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego

Komunikat w sprawie przekazywania informacji przez firmy audytorskie oraz jednostki badane o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego

Komunikat w sprawie przekazywania informacji przez firmy audytorskie oraz jednostki badane o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego

Komunikat w sprawie przekazywania informacji przez firmy audytorskie oraz jednostki badane o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a w przypadku jednostki zainteresowania publicznego także do Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Audytowego na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2017 r. przyjęła komunikat w sprawie przekazywania informacji przez firmy audytorskie oraz jednostki badane o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a w przypadku jednostki zainteresowania publicznego także do Komisji Nadzoru Finansowego.

W dniu 21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), która w art. 221 pkt. 5 znowelizowała art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), zgodnie z którym o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego kierownik jednostki zlecającej badanie oraz firma audytorska informują niezwłocznie, wraz z podaniem stosownego wyjaśnienia przyczyn rozwiązania umowy, Krajową Radę Biegłych Rewidentów, a w przypadku jednostki zainteresowania publicznego także Komisję Nadzoru Finansowego. Obecnie nie ma obowiązku przekazywania tej informacji do Komisji Nadzoru Audytowego.

Zgodnie z ww. przepisami, rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy, w szczególności:

  • wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu;
  • niedotrzymania warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii;
  • przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.

Różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego.
Jednocześnie Komisja Nadzoru Audytowego informuje, że w przypadku rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego, bez uzasadnionej podstawy lub w przypadku braku poinformowania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a w odpowiednich przypadkach – Komisji Nadzoru Finansowego, o rozwiązaniu tej umowy ustawa o rachunkowości przewiduje w art. 79 pkt 8 sankcje karne tj. karę grzywny lub karę ograniczenia wolności

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.08.2017 Data publikacji: 21.08.2017 10:55 Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2017 10:55
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
Rejestr zmian
«Powrót