«Powrót

Komunikat w sprawie przekazywania rocznych sprawozdań przez nadzorowane firmy audytorskie oraz jednostki audytorskie pochodzące z państw trzecich

Komunikat w sprawie przekazywania rocznych sprawozdań przez nadzorowane firmy audytorskie oraz jednostki audytorskie pochodzące z państw trzecich

Komunikat w sprawie przekazywania rocznych sprawozdań przez nadzorowane firmy audytorskie oraz jednostki audytorskie pochodzące z państw trzecich

W dniu 20 grudnia 2017 r. Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), zwanej dalej: „ustawą", ustaliła:

  1. wzór sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy dla firmy audytorskiej, która przeprowadziła badanie ustawowe sprawozdania finansowego jednostki zainteresowania publicznego (JZP) - formularz A;
  2. wzór sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy dla firmy audytorskiej, która przeprowadziła obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim (spoza UE), której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej - formularz B;
  3. wzór sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy dla firmy audytorskiej zatwierdzonej w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej i wpisanej na listę prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR) na podstawieart. 58 ustawy, która przeprowadziła w Polsce badanie ustawowe sprawozdania finansowego jednostki - formularz C;
  4. wzór sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy dla jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego wpisanej na listę prowadzoną przez KNA na podstawie art. 205 ust. 1 ustawy, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce - formularz D.

Sprawozdania, o których mowa w pkt. 1-4 przekazywane są do KNA w terminie do ostatniego dnia lutego następnego roku. Sprawozdania przekazywane są w formie papierowej z podpisem osoby upoważnionej oraz w formie elektronicznej na adres KNA.

Dla każdego przypadku określonego w pkt. 1-4 należy uzupełnić odrębnie formularze, które dostępne są na stronie internetowej KNA: www.kna.gov.pl w wersji elektronicznej w pliku Excel w zakładce Formularze.

Formularze pobrane ze strony internetowej KNA należy zapisać na własnym urządzeniu, uzupełnić i wysłać przesyłką w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku w formie podpisanego wydruku papierowego i w formie pliku elektronicznego (plik Excel) zapisanego na nośniku danych (np. na płycie CD) - na adres wskazany w formularzu, gdzie zawarte są także szczegółowe instrukcje.

Wyjaśnienia dodatkowe:

  • po raz pierwszy obowiązek przekazania sprawozdań dotyczy roku kalendarzowego 2017, czyli sprawozdania za 2017 r. należy przekazać do końca lutego 2018 r.;
  • identyfikując JZP należy posłużyć się definicją JZP zawartą w art. 2 pkt 9 ustawy. Prawidłowa identyfikacja JZP rzutuje w szczególności na zakres informacji przekazywanych przez firmą audytorską do KNA i/lub PIBR oraz na rozliczanie opłaty z tytułu nadzoru, a w konsekwencji na poddanie firmy audytorskiej nadzorowi KNA i/lub PIBR. Brak prawidłowej identyfikacji JZP przez firmę audytorską może wiązać się z konsekwencjami prawnymi określonymi w ustawie;
  • formularze sprawozdań oraz wykaz JZP są publikowane na stronie internetowej KNA na początku stycznia każdego roku. Opublikowany przez KNA wykaz JZP został sporządzony na podstawie danych z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wg stanu na dzień 15 grudnia 2017 r. (spełnienie kryteriów dużej JZP zostało określone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe 2015-2016). Wykaz ma charakter pomocniczy. Jego publikacja nie zwalnia firmy audytorskiej z obowiązku prawidłowej identyfikacji czy jednostka, której świadczona jest usługa spełnia definicję JZP i kryteria dużej JZP.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.12.2017 Data publikacji: 22.12.2017 11:56 Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2018 12:30
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Dorota Dworak Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
«Powrót