«Powrót

Komunikat w sprawie przyjęcia w Polsce Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej

Komunikat w sprawie przyjęcia w Polsce Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej

Komunikat w sprawie przyjęcia w Polsce Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 53 /2015

Komisji Nadzoru Audytowego

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

 

KOMUNIKAT

KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO

 

W dniu 1 kwietnia 2015 r. Komisja Nadzoru Audytowego (KNA), zatwierdzając odpowiednie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zatwierdziła do stosowania w Polsce przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, wydawane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ang. International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB):

  • Międzynarodowe Standardy Badania,
  • Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu,
  • Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych,
  • Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1.

KNA  wyraża zadowolenie z zakończenia trwającego od 2011 roku procesu przyjmowania do polskiego porządku prawnego Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. KNA uznaje to za znaczący krok dla wzmocnienia jakości i jednolitości wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Polsce i budowania zaufania do sprawozdawczości i rewizji finansowej. 

 

Nowe standardy rewizji finansowej mają zastosowanie:

1) w przypadku podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2016 r. i później;

2) w przypadku podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych niewykonujących badania lub przeglądów sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2017 r. i później; 

3) do usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych rozpoczętych dnia 1 stycznia 2017 r. i później.

Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych wykonujące badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek  zainteresowania publicznego, sporządzonych za okresy kończące się pomiędzy dniem 31 grudnia 2016 r., a dniem 31 grudnia 2017 r., zobowiązane są do dostosowania swojej działalności do przepisów nowych zasad wewnętrznej kontroli jakości do dnia 1 stycznia 2016 r., a pozostałe podmioty do dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewidziano również możliwość dobrowolnego, wcześniejszego stosowania nowych standardów przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.

Zatwierdzając uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, KNA oczekuje od organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów dalszego wsparcia we wdrożeniu nowych standardów rewizji finansowej zarówno dla biegłych rewidentów jak i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, dostosowania procedur kontroli podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych do nowych standardów, zapewnienia mechanizmu dalszego sukcesywnego wprowadzania zmian wynikających ze zmiany standardów IAASB, a także włączenia się przedstawicieli samorządu zawodowego biegłych rewidentów w proces przyjmowania i aktualizacji standardów na poziomie międzynarodowym.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 02.04.2015 Data publikacji: 02.04.2015 11:49 Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2016 11:29
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finanowej Osoba publikująca: Diana Strzeżysz Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
«Powrót