«Powrót

Projekt Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Projekt Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Projekt Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Komitet Standardów Rachunkowości przekazuje do publicznej dyskusji projekt Stanowiska Komitetu w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt stanowiska uwzględnia postanowienia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. i będzie mieć zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za 2018 r.

Projektowane stanowisko ma służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów praktyki związanych z ujmowaniem w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej jednostek samorządu terytorialnego gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste. Projekt odnosi się zarówno do gruntów będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, jak i do gruntów Skarbu Państwa, w stosunku do których uprawnienia właścicielskie wykonują starostowie.

Przekładając do publicznej dyskusji projekt stanowiska prosimy Państwa o wyrażenie sądów i opinii. Będziemy szczególnie zobowiązani za wypowiedzi w następujących kwestiach:

  1. Czy - w Państwa ocenie - zaproponowane w projekcie rozstrzygnięcia są wystarczające? Jeśli NIE proszę podać dlaczego.
  2. Czy zgadzają się Państwo z tym stanowiskiem? Jeśli NIE proszę uzasadnić dlaczego.
  3. Czy zaproponowane rozstrzygnięcia (punkty w projekcie) są w pełni zrozumiałe? Jeśli NIE proszę wskazać, które zagadnienia wymagają wyjaśnienia, rozwinięcia i uszczegółowienia?
  4. Czy istnieją zagadnienia, o które stanowisko powinno zostać uzupełnione? Będziemy w szczególności wdzięczni za opinię czy stanowisko powinno zostać rozszerzone o kwestię księgowego ujęcia transakcji, w których jednostka samorządu terytorialnego w zamian za ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymuje udziały w spółce.
  5. Czy wskazany w pkt 3.8 Stanowiska sposób ustalenia stopy dyskontowej jest akceptowalny? Która z uwzględnionych w nim propozycji stóp procentowych w najlepszy sposób odpowiada specyfice opisywanej transakcji? Czy mogą Państwo zaproponować inny sposób ustalenia stopy dyskontowej?
  6. Czy zaproponowany w projekcie stanowiska przykład jest pomocny? Jeśli NIE proszę wyjaśnić dlaczego?
  7. Czy uważacie Państwo, że inne punkty stanowiska wymagają zilustrowania przykładami? Jeśli TAK proszę podać które.
  8. Czy mają Państwo inne uwagi do projektu stanowiska?

Komitet Standardów Rachunkowości uprzejmie prosi o zgłaszanie uwag i komentarzy do ww. projektu - w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. na adres sekretarz.ksr@mf.gov.pl

Termin na zgłaszanie uwag został przedłużony do dnia 31 lipca 2018 r.

Projekt Stanowiska KSR dot. użytkowania wieczystego (plik pdf 394 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 20.04.2018 Data publikacji: 20.04.2018 13:56 Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2018 14:29
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
Rejestr zmian
«Powrót