«Powrót

Projekt stanowiska Komitetu w sprawie w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji użytkowania wieczystego gruntów oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Projekt stanowiska Komitetu w sprawie w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji użytkowania wieczystego gruntów oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Projekt stanowiska Komitetu w sprawie w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji użytkowania wieczystego gruntów oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazuje do publicznej dyskusji projekt stanowiska Komitetu w sprawie w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji użytkowania wieczystego gruntów oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

 1. W projekcie stanowiska przyjęto rozstrzygnięcie, iż grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego oddane w użytkowanie wieczyste przez jednostkę samorządu terytorialnego użytkownikowi wieczystemu ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu terytorialnego jako składnik jej aktywów (por. pkt 2.2 projektu stanowiska). Jednostka samorządu terytorialnego zachowuje kontrolę nad gruntem, natomiast fakt obciążenia tego gruntu użytkowaniem wieczystym znajduje swoje odzwierciedlenie w wycenie tego składnika aktywów (por. pkt 2.7). Natomiast prawo ustanowione na tym gruncie stanowi składnik aktywów użytkownika wieczystego (por. pkt 3.1). 
  Czy zgadzają się Państwo z takim podejściem? Prosimy o uzasadnienie prezentowanego stanowiska.
 2. Projekt zakłada (por. pkt 2.3) – stosownie do zdania większości członków KSR, iż grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego oddane w użytkowanie wieczyste przez jednostkę samorządu terytorialnego użytkownikowi wieczystemu spełniają definicję inwestycji, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości. Grunty te jako element nieruchomości związanych z realizacją zadań własnych i zleconych nie są użytkowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, lecz są przez nią posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych w postaci opłat za wieczyste użytkowanie. Tym niemniej kilkoro członków KSR zajęło stanowisko, iż przedmiotowe grunty powinny stanowić element środków trwałych jednostki samorządu terytorialnego, gdyż służą one realizacji zadań publicznych, które są zadaniami własnymi jednostek samorządu terytorialnego, a zatem są przeznaczone na potrzeby jednostki i spełniają w związku z tym definicję środków trwałych. Ponadto w opinii niektórych członków KSR w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku nie wyodrębniono kategorii „Inwestycje" o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości. Przez pojęcie inwestycji rozumiane są jedynie środki trwałe w budowie.
  Czy zgadzają się Państwo ze stanowiskiem, iż przedmiotowe grunty stanowią inwestycje, czy raczej skłaniali by się Państwo do stwierdzenia, iż są to środki trwałe jednostki? Prosimy o uzasadnienie prezentowanego stanowiska.
 3. Prawo użytkowania wieczystego gruntów, które stanowi element środków trwałych u użytkowników wieczystych podlega – zgodnie z projektem stanowiska – amortyzacji według zasad określonych w ustawie o rachunkowości (por. 3.10).
  Czy zgadzają się Państwo z tym stanowiskiem? Jeśli nie – prosimy o uzasadnienie dlaczego?
 4. Czy zgadzają się Państwo z innymi, niewymienionymi powyżej rozstrzygnięciami zaproponowanymi w projekcie Stanowiska? Jeśli nie – prosimy określić z którymi stwierdzeniami Państwo się nie zgadzacie i uzasadnić dlaczego?
 5. Czy w państwa ocenie istnieją zagadnienia, o które Stanowisko powinno zostać uzupełnione? Prosimy je określić.
 6. Które punkty stanowiska wymagają - Państwa zdaniem - zilustrowania przykładami? Prosimy o uzasadnienie propozycji.
 7. Czy macie Państwo inne uwagi do projektu Stanowiska?

KSR uprzejmie prosi o zgłaszanie uwag i komentarzy do ww. projektu - w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. na adres sekretarz.KSR@mf.gov.pl.

Projekt stanowiska ws. użytkowania wieczystego (plik pdf 317 KB)

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 23.12.2015 Data publikacji: 23.12.2015 15:22 Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2015 15:22
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
«Powrót