«Powrót

Informacja o dochodach i udziały w CIT za 2017 r.

Informacja o dochodach i udziały w CIT za 2017 r.

Informacja o dochodach i udziały w CIT za 2017 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1a załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 ze  zmianami)  dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:

  1. podatków i opłat w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy; w kolumnach: „Należności", „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)", „zaległości netto" ,
  2. udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy; w  kolumnach: „Należności" oraz „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)",

wykazuje się zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne, Budżet państwa, odpowiednio do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz.U. z 2017 r., poz. 302) należności z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej, obsługiwane są przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na wspólnym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych.
W związku z powyższym „Informacja..."  o dochodach i udziałach w CIT na rzecz JST  za  okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przedstawiona jest w trzech plikach:

  1. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST w 2017 (plik XLSX 1,1 MB),
  2. Informacja o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT w 2017r (plik XLS 6,7 MB),
  3. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST w 2017 r. część 2 (plik XLSX 17 KB).
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.07.2017 Data publikacji: 18.04.2017 11:53 Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2018 10:13
Autor: Małgorzata Rojek Osoba publikująca: Małgorzata Rojek Osoba modyfikująca: Małgorzata Rojek
Rejestr zmian
«Powrót