Informacja w sprawie sposobu dokonywania wpłat do budżetu państwa oraz sporządzania sprawozdań budżetowych.

  Informacja w sprawie sposobu dokonywania wpłat do budżetu państwa oraz sporządzania sprawozdań budżetowych.

  Informacja w sprawie sposobu dokonywania wpłat do budżetu państwa oraz sporządzania sprawozdań budżetowych.

   

  INFORMACJA

  w sprawie sposobu dokonywania wpłat do budzetu państwa

  oraz sporządzania sprawozdań budżetowych

  w związku z:

  - wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową,

  - oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

  Przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z poźn. zm.) stanowią, że:

  -   realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zadaniem własnym samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy - art. 9 ust. 1 pkt 17a;

  -   wymienione zadania powiatu są wykonywane przez powiatowe urzędy pracy wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej - art. 9 ust. 2;

  -   wpłaty związane z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużeniem oraz oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń stanowią dochód budżetu państwa, z zastrzeżeniem, że w przypadku wpłaty dokonywanej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu - art. 90a ust. 2 i 2a (przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1543).

   

  W związku ze zgłaszanymi przez starostwa powiatowe wątpliwościami odnośnie do stosowania przepisów wymienionej wyżej ustawy – Ministerstwo Finansów informuje co następuje:

  -    starostwo powiatowe (a nie powiatowy urząd pracy) powinno wpłacić dochody budżetu państwa na rachunek budżetu państwa prowadzony przez urząd wojewódzki;

  wynika to z przepisów systemowych ustawy o finansach publicznych stanowiących, że:

  -  dochody budżetu państwa są gromadzone na rachunkach bieżących dochodów państwowych jednostek budżetowych (w tym przypadku urzędu wojewódzkiego) i przekazywane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa, którego dysponentem jest Minister Finansów – art. 197,

  -  zasady wykonywania obsługi bankowej jednostki samorządu terytorialnego (w szczególności powiatu) określa umowa zawarta między zarządem jednostki samorządu terytorialnego a bankiem (w tym przypadku między zarządem powiatu a wybranym przez powiat bankiem) – art. 264; powiatowy urząd pracy jest zgodnie z art. 33b ustawy o samorządzie powiatowym jednostką organizacyjną powiatu; zatem powiatowe urzędy pracy (powiatowe jednostki budżetowe) zgodniez art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu powiatu; dlatego to powiat powinien przekazywać środki do budżetu państwa w wysokości stanowiącej 50% wpłaty dokonywanej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi;

  -    dochody budżetu państwa pobierane zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a wymienionej na wstępie ustawy powinny być przekazywane przez starostwa powiatowe niezwłocznie, nie później niż według stanu środków na:

  1) 5. dzień miesiąca - do 10. dnia danego miesiąca,

  2) 10. dzień miesiąca - do 15. dnia danego miesiąca,

  3) 15. dzień miesiąca - do 20. dnia danego miesiąca,

  4) 20. dzień miesiąca - do 25. dnia danego miesiąca,

  5) 25. dzień miesiąca - do ostatniego dnia danego miesiąca,

  6) ostatni dzień danego miesiąca - do 5. dnia następnego miesiąca;

  w zakresie przekazywania przedmiotowych dochodów stanowiących dochód budżetu państwa zastosowanie mają przepisy § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 69, z późn. zm.) stanowiące, że dochody realizowane przez jednostki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 1 (tj. inne niż urzędy obsługujące organy podatkowe lub państwowe jednostki budżetowe) są przekazywane na rachunki bieżące dochodów właściwych dysponentów części budżetowych, niezwłocznie, nie później niż w terminach określonych w ust. 2 (tj. w terminach wyżej wskazanych), jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej;

  -    dochody te należy klasyfikować - w dziale 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejrozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w § 0620Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz § 0690Wpływy z różnych opłat;

  wynika to z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowejklasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.); w konsekwencji zatem wpłaty w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową powinny być klasyfikowane w § 062, a wpłaty w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w § 069;

  -    osiągnięte dochody powinny być, wykazywane odpowiednio przez powiat - w sprawozdaniach Rb-27S oraz przez właściwego wojewodę w sprawozdaniach Rb-27; przyjęte w jednostce zasady organizacyjne i wynikające z nich zasady gospodarki finansowej powinny określać w jaki sposób i na jaki rachunek w jednostce przyjmowane są dochody budżetu państwa, do poboru których zostały wskazane jednostki samorządu terytorialnego;

  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109) przewidziano jedynie sprawozdania jednostkowe i łączne (por. § 6 ust. 1); sprawozdanie jednostkowe jest sporządzane przez kierownika jednostki organizacyjnej, a dane w sprawozdaniu jednostkowym powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej; sprawozdanie Rb-27 jest sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych, co oznacza, że pierwotnym jest ujęcie dochodu w planie a nie w sprawozdaniu budżetowym;

  -    omawianych dochodów nie należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27ZZ, gdyż zgodniez art. 9 ust. 1 pkt 17a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (o czym mowa na wstępie) realizowanie omawianych zadań jest zadaniem własnym samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, a w sprawozdaniu Rb-27ZZ wykazuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

  odsetki od środków pobieranych zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a wymienionej na wstępie ustawy stanowią dochody budżetu państwa w odniesieniu do 50% wpłacanych kwot, w pozostałej części - dochód powiatu, gdyż w odniesieniu do 50% wpłaty stanowiącej dochód powiatu znajduje zastosowanie art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący że odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu należą do dochodów własnych powiatu – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

  -   zwrot wpłaconych kwot może nastąpić gdy:

  - środki zostały wpłacone omyłkowo na rachunek służący do gromadzenia wpłat związanych
  z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeniami o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (np. gdy w związku z jednym wnioskiem zostało dokonanych kilka wpłat);

  - osoba dokonująca wpłaty rezygnuje z powierzenia pracy cudzoziemcowi, a wniosek lub oświadczenie dotyczące cudzoziemca w ogóle nie zostały złożone;

  - rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wymagają uwzględnienia art. 5a ustawy stanowiącego, że organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego jest minister właściwy do spraw pracy;

  -    w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych; na jednostkach zobowiązanych, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, z późn. zm.), do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych ciąży obowiązek przestrzegania zasad określonych w ustawie; jednostki te są zobowiązane w szczególności do wprowadzania do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie (art. 20 ust. 1 ustawy); księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, gdyż pochodzące z nich informacje, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, umożliwiają między innymi sporządzanie w terminach obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, do sporządzenia których jednostka została zobowiązana; zdarzenia w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną (art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.04.2018 Data publikacji: 18.04.2018 16:17 Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2018 11:45
  Autor: Edyta Kłos Osoba publikująca: Piotr Kotuła Osoba modyfikująca: Piotr Kotuła
  Rejestr zmian