«Powrót

Cele wdrożenia systemu TREZOR 3.0

Cele wdrożenia systemu TREZOR 3.0

Cele wdrożenia systemu TREZOR 3.0

W dziale tym znajdą Państwo podstawowe cele realizacji projektu oraz najważniejsze zasady, na których oparte jest funkcjonowanie Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR 3.0.

Cele wdrożenia systemu TREZOR 3.0

(1)        Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy dysponentami środków budżetowych oraz Ministerstwem Finansów w zakresie realizacji następujących procesów budżetowych: planowania i wykonywania budżetu państwa oraz sprawozdawczości budżetowej;

(2)        Usprawnienie przepływu informacji budżetowej;

(3)        Usprawnienie zarządzania płynnością budżetu państwa;

(4)        Wsparcie państwowych jednostek budżetowych w realizacji nowych zasad bankowej obsługi budżetu państwa poprzez usprawnienie procesu opracowywania i realizacji zapotrzebowań państwowych jednostek budżetowych na środki na wydatki.

Nowe zasady bankowej obsługi budżetu państwa

Najważniejszą zmianą wynikającą z ww. zasad jest wymóg zgromadzenia na koniec każdego dnia roboczego wszystkich środków budżetowych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa. Oznacza to, że stany rachunków wszystkich państwowych jednostek budżetowych będą wykazywały na koniec dnia stany zerowe.

Główne założenia wynikające z przyjętych zasad bankowej obsługi budżetu państwa to: 

  • dysponenci części przekazują do Ministerstwa Finansów zapotrzebowania na środki w formie elektronicznej; tą samą drogą informowani są o wysokości środków, które zostaną im przekazane,
  • dysponenci środków budżetu państwa otrzymują środki budżetowe do wykorzystania w danym dniu; w przypadku ich niewykorzystania, bądź wykorzystania tylko w części, pozostała część niewykorzystanych środków jest automatycznie przekazywana na koniec dnia na centralny rachunek bieżący budżetu państwa (przekazanie środków nastąpi za pomocą przelewu generowanego automatycznie w systemie bankowości elektronicznej); środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego nie będą podlegały tej zasadzie,
  • dochody państwowych jednostek budżetowych i urzędów skarbowych są automatycznie przekazywane na koniec dnia na centralny rachunek bieżący budżetu państwa; w przypadku urzędów skarbowych środki te mogą być przekazywane również kilkakrotnie w ciągu dnia,
  • na koniec dnia, wszystkie środki budżetowe znajdują się na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa - stany rachunków państwowych jednostek budżetowych (w tym urzędów skarbowych) wykazują na koniec dnia 0 (zero),
  • w przypadku konieczności zwrotu dochodów budżetowych, państwowe jednostki budżetowe (w tym urzędy skarbowe) zasilane są w środki na te zwroty, na podstawie zgłoszonych przez nie zapotrzebowań,
  • sprawną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi, hierarchicznie podległymi, dysponentami środków budżetowych oraz pomiędzy dysponentami głównymi i Ministerstwem Finansów umożliwia Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR 3.0.

Wprowadzenie w życie nowych zasad bankowej obsługi budżetu państwa wiąże się ze zwiększeniem częstotliwości przekazywania środków z i do państwowych jednostek budżetowych.

Zmiany wynikające z nowych zasad bankowej obsługi budżetu państwa oraz wdrożenia systemu TREZOR zostaną odzwierciedlone w odpowiednich ustawach i aktach wykonawczych.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.06.2015 Data publikacji: 10.09.2012 13:40 Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2017 15:37
Autor: Ewa Napiórkowska Osoba publikująca: Edyta Kocewiak Osoba modyfikująca: Filip Tokarski
Rejestr zmian
«Powrót