«Powrót

Ankieta analizująca systemy FK oraz potrzeby jednostek w zakresie wymagań funkcjonalności oprogramowania FK

Ankieta analizująca systemy FK oraz potrzeby jednostek w zakresie wymagań funkcjonalności oprogramowania FK

Ankieta analizująca systemy FK oraz potrzeby jednostek w zakresie wymagań funkcjonalności oprogramowania FK

 

Uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Finansów trwają prace związane z kolejnym etapem wdrażania budżetu zadaniowego, polegające na wprowadzeniu pełnej księgowości oraz ewidencji wydatków w układzie zadaniowym przez dysponentów.

Zgodnie z zapisami umowy wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym wykonawca firma CA Consulting S.A. na zlecenie Ministerstwa Finansów przeprowadzi badanie ankietowe niezbędne do analizy systemów finansowo księgowych oraz potrzeb jednostek w zakresie wymagań funkcjonalności oprogramowania FK. W celu ułatwienia Państwu zapoznania się z treścią ankiety załączamy: ankietę w formacie pliku PDF oraz instrukcję jej wypełniania. Plik ten należy traktować informacyjnie, gdyż jedynie ankieta wypełniona elektronicznie za pomocą serwisu internetowego będzie brana pod uwagę przy analizie wyników.

W dniu 15 lipca zostanie do Państwa wysłany przez firmę CA Consulting S.A. e-mail zawierający unikalny dla każdej jednostki adres WWW, pod którym będzie dostępna ankieta. Prosimy o terminowe i kompletne wypełnienie ankiety do dnia 23 lipca.

Odpowiedzi dotyczące danych finansowych systemów FK należy udzielić w pliku MS EXCEL. Wypełniony plik MS EXCEL z danymi finansowymi proszę przesłać najpóźniej do 23 lipca bezpośrednio do Ministerstwa Finansów na adresy e-mail: Dagmara.Gajewska@mf.gov.pl,bz@mf.gov.pl.

- Pismo

- Ankieta

- Instrukcja do ankiety

- plik Excel

«Powrót