«Powrót

Model Bazy Mierników

Model Bazy Mierników

Model Bazy Mierników

 

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Finansów odebrało Model Bazy Mierników dla sześciu funkcji państwa od wykonawców wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego, którymi byli:
 
Instytut Badań Edukacyjnych dla funkcji:
3. edukacja, wychowanie i opieka;
 
Firma MCC Marek Chrzanowski dla funkcji:
1. zarządzanie państwem;
4. zarządzanie finansami państwa;
8. kultura fizyczna i sport;
15. polityka zagraniczna;
17. równomierny rozwój kraju.
 
Opracowanie powstało z udziałem ekspertów oraz przy dużym zaangażowaniu dysponentów realizujących przedmiotowe funkcje. Przedstawiony został w nim przegląd mierników stosowanych w budżetach zadaniowych krajów OECD, jak również przegląd dotychczas stosowanych mierników w zadaniowych planach wydatków w Polsce. W drugiej części przedstawiono propozycję modelu bazy mierników, wraz z uzasadnieniem ich wyboru, dla każdej z sześciu ww. funkcji państwa, dla wszystkich zadań oraz podzadań realizowanych w ich zakresie. Powyższy Model Bazy Mierników został zamieszczony w domenie Finanse Publiczne, w zakładce Budżet zadaniowy, w folderze Baza mierników.
«Powrót