«Powrót

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM

W ramach wdrażanej reformy budżetowania zadaniowego w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2009, podobnie jak w roku ubiegłym, zaprezentowane zostaną zadaniowe plany wydatków dysponentów części budżetowych.

Jednocześnie, w związku z postępami we wdrażaniu nowej metody budżetowania, podejmowane są dodatkowe działania mające na celu podniesienie jakości prezentacji wydatków publicznych, poprzez zastosowanie metodologii budżetu zadaniowego w ustawie budżetowej na rok 2009 - w zakresie programów wieloletnich w układzie zadaniowym.
 
Dysponenci w ramach przygotowywanych materiałów do projektu budżetu na rok 2009, w sposób szczególny, odpowiedni dla wymogów zadaniowego planu wydatków zobowiązani są do opracowania danych dotyczących programów wieloletnich, które powinny być zamieszczone we właściwych dla polityki danego dysponenta, realizowanych przez niego funkcjach i zadaniach, zgodnie z formularzem PR-Z „Programy wieloletnie w układzie zadaniowym".
 
W przypadku, kiedy zakres podzadań będzie jednolity przedmiotowo (np. w przypadku licznych programów wieloletnich polegających na pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom mającej na celu zwiększenie zatrudnienia) dopuszczalne jest tworzenie wspólnych podzadań i celów dla tych programów (mierzonych wspólnymi miernikami). Jednocześnie należy takie podzadania obligatoryjnie rozpisać na strukturę działań w rozumieniu zadaniowego planu wydatków (dla jednego działania jeden program wieloletni, wyposażony we własny cel i miernik).
 
Programy wieloletnie w układzie zadaniowym dysponenci będą sporządzać w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2009 (o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009) i przesłane bezpośrednio do Departamentu ds. Organizacji Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów.
 
Ponadto zgodnie z uzupełnieniem zapisów noty budżetowej, dysponenci części budżetowych będą ujmowali programy wieloletnie w odrębne podzadanie/działanie zadaniowego planu wydatków (formularze BZ-1, BZ-2, BZ-3), który posiada osobny cel i miernik właściwy tylko dla indywidualnie opisanego programu wieloletniego.
 
Nowy sposób prezentacji programów wieloletnich, prezentujący je w sposób jednolity w zadaniowym planie wydatków oraz w samej ustawie budżetowej będzie miał istotny, korzystny wpływ na finanse publiczne - z punktu widzenia celowości i efektywności tego rodzaju wydatków.

Pliki do pobrania

«Powrót