«Powrót

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE SZKOLENIA DLA GRUPY STRATEGICZNEJ

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE SZKOLENIA DLA GRUPY STRATEGICZNEJ

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE SZKOLENIA DLA GRUPY STRATEGICZNEJ

Spotkanie

W dniu 21 maja 2008 roku w Sali Kolegialnej Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie inaugurujące szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego, realizowane w ramach priorytetu V. Dobre rządzenie, działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie skierowane było do Grupy Strategicznej w skład której wchodzili Wiceministrowie i Dyrektorzy Generalni Urzędów Centralnych, odpowiedzialni w swoich resortach za prace wdrożeniowe w zakresie budżetu zadaniowego.

Na początku spotkania przemówiła Pani Elżbieta Suchocka-Roguska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, która przywitała zebranych omawiając zarys aktualnego stanu prac nad budżetem zadaniowym. Następnie, uroczysty inauguracyjny wykład wygłosił Minister Finansów – Pan Profesor Jacek Rostowski, który przedstawił zamierzenia rządu dotyczące wdrażania budżetu zadaniowego na tle uwarunkowań związanych z ogólną reformą finansów publicznych, a także w kontekście wyzwań stojących w najbliższym czasie przed Polską oraz wynikających z dążeń naszego kraju do wypełnienia kryteriów konwergencji.
 
Minister Finansów zachęcił zebranych do wytrwałości w pracach nad reformą wdrażania budżetu zadaniowego i uczestnictwa w dyskusji nad rozwojem nowego typu budżetu tak, aby przedsięwzięcie to nie było jedynie formalnym rozpisaniem dotychczasowej, klasycznej struktury budżetu na zadania, ale żeby było instrumentem aktywnego zarządzania sektorem publicznym.
 
Następnie głos zabrała Pani dr Marta Postuła – Dyrektor Departamentu ds. Organizacji Sektora Finansów Publicznych, prezentując szczegółowe założenia oraz uwarunkowania reformy budżetowania zadaniowego, a także Pan dr Piotr Perczyński – reprezentujący Europejski Instytut Administracji Publicznej, który przedstawił cel oraz specyfikę organizowanego szkolenia. 
 
W dalszej części szkolenia swoją prezentację, dotyczącą roli audytu wewnętrznego jako narzędzia poprawy efektywności zarządzania finansami publicznymi, przedstawił Pan Dariusz Daniluk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. W ostatniej części spotkania odbyła się prezentacja Pana Lourensa Alting'a – Doradcy w Ministerstwie Spraw Ekonomicznych Holandii, której przedmiotem były doświadczenia Holandii we wdrażaniu budżetu zadaniowego.
«Powrót