«Powrót

25 Posiedzenie Plenarne Grupy Egmont

25 Posiedzenie Plenarne Grupy Egmont

25 Posiedzenie Plenarne Grupy Egmont

Generalny Inspektor informacji Finansowej z Przewodnicząca Grupy EGMONT i Szefową AUSTRAC

W dniach 24-27 września 2018 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej wziął udział w 25 Posiedzeniu Plenarnym Grupy Egmont Jednostek Analityki Finansowej, które odbyło się w Sydney w Australii. W posiedzeniu uczestniczyło ponad 350 przedstawicieli reprezentujących 159 jednostek analityki finansowej z całego świata. W trakcie posiedzenia odbyły się spotkania Grup Roboczych Grupy Egmont, Grup Regionalnych oraz zamknięte posiedzenie Szefów Jednostek Analityki Finansowej. Polska delegacja wzięła czynny udział w pracach Grupy Roboczej ds. Wymiany Informacji oraz Grupy Roboczej do Spraw Pomocy Technicznej i Szkoleń.

W ramach Grupy Regionalnej Europa I, w posiedzeniu której uczestniczył Generalny Inspektor Informacji Finansowej, dyskutowano nad ważnymi elementami współpracy jednostek europejskich, w szczególności dotyczącymi wymiany informacji, wynikającymi z przyjętych dyrektyw unijnych w obszarze walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz prac nad nowymi projektami regulacji unijnych, odnoszących się do właściwości jednostek analityki finansowej.

W trakcie obrad Szefów FIU dyskutowano m.in. nad planem strategicznym Grupy Egmont na lata 2019 – 2021, kwestiami dotyczącymi partnerstwa publiczno – prywatnego w zakresie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz zwalczaniem prania pieniędzy pochodzących z korupcji. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom dotyczącym niezależności operacyjnej jednostek analityki finansowej, które to zagadnienia są obecnie przedmiotem dyskusji zarówno na forum FATF, jak i Unii Europejskiej.

Posiedzenie stanowiło platformę do wymiany informacji oraz zacieśnienia współpracy dwustronnej i wielostronnej pomiędzy Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej. Umożliwiło ponadto wymianę doświadczeń z partnerskimi jednostkami, rozmowy ze ścisłym kierownictwem Grupy Egmont: Przewodniczącą – Panią  Hennie VERBEEK-KUSTERS, Sekretarzem Wykonawczym – Panem Jérôme BEAUMONT przedstawicielami Komitetu Grupy Egmont a także z Szefową Australijskiej Jednostki Analityki Finansowej (AUSTRAC) – Panią Nicole ROSE.

«Powrót