«Powrót

Informacja dotycząca wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075)

Informacja dotycząca wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075)

Informacja dotycząca wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w dniu 13 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075) z wyjątkiem przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zawartych w rozdziale 6 oraz art. 194 i art. 195 tej ustawy, które wejdą w życie w dniu 13 października 2019 r.

 

Ustawa ma na celu dostosowanie polskich norm do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 oraz znowelizowanych zaleceń FATF, a także zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Ponadto wprowadzane przepisy uwzględniają doświadczenia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej związane ze stosowaniem dotychczas obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049, z późn. zm.).

 

Dodatkowo ustawa z dnia 1 marca 2018 r. wprowadza:

• nowe kategorie instytucji obowiązanych;

• nowy zakres zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

• nowe cele i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego pełniącego funkcję doradczą i opiniodawczą przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej;

• mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

• zmienione obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;

• przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;

• zmienione zasady dotyczące gromadzenia przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji potrzebnych do wypełniania przez niego zadań ustawowych, ich ochrony oraz udostępniania informacji innym podmiotom;

• zmienione przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków;

• zmienione zasady współpracy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem;

• zmienione przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom;

• zmienione przepisy dotyczące kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą.

 

Udostępnianie wiedzy i informacji z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075), następować będzie systematycznie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

Zakres zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, określony w art. 12 ust. 1 ww. ustawy nie obejmuje udzielania indywidualnych interpretacji przepisów z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

W załączeniu:

 

1) Link do tekstu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000723

 

2) Link do tekstu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1075). 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001075

 

3) Link do tekstu uzasadnienia projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wersja z dnia 31 stycznia 2018 r. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2233

 

Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP

Teksty zamieszczonych aktów prawnych mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią źródeł prawa.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.06.2018 Data publikacji: 13.06.2018 14:16 Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2018 07:27
Autor: Departament Informacji Finansowej Osoba publikująca: Wojciech Ryżowski Osoba modyfikująca: Wojciech Ryżowski
Rejestr zmian
«Powrót