«Powrót

Posiedzenie Grup Roboczych oraz Plenarne FATF w dniach 15-19 października 2018 r.

Posiedzenie Grup Roboczych oraz Plenarne FATF w dniach 15-19 października 2018 r.

Posiedzenie Grup Roboczych oraz Plenarne FATF w dniach 15-19 października 2018 r.

Widok na salę na której odbyło się posiedzenie

W dniach 15-19 października 2018 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie Plenarne oraz Grup Roboczych FATF. Podczas posiedzenia omówiono następujące kwestie:
•    Usprawnienia Działań FATF 
W celu zapewnienia efektywniejszego zarządzania oraz większej odpowiedzialności wskazano na potrzebę zaangażowania ministrów oraz urzędników wyższego szczebla administracji Państw Członkowskich, co pozwoli zwiększyć świadomość polityczną na temat działań podejmowanych przez FATF oraz zintensyfikować zaangażowanie w realizację celów tej organizacji.
•    Kwestia członkostwa w FATF
Arabia Saudyjska: FATF przyjął ocenę systemu AML/CFT Arabii Saudyjskiej w czerwcu 2018 r. Obecnie Arabia Saudyjska przechodzi procedurę, której celem jest uzyskanie przez ten kraj statusu członka FATF - po spełnieniu zestawu ściśle określonych wymogów w tym zakresie. Arabia Saudyjska przygotowała plan działań, który będzie przedmiotem analizy FATF.
Izrael: po omówieniu raportu na temat systemu AML/CFT Izraela, ale przed jego publikacją, dokument przejdzie procedurę sprawdzenia jakości oraz spójności z innymi raportami FATF. Jeśli następnie okaże się, że raport Izraela jest zgodny z wymogami FATF odnośnie uzyskania członkostwa w tej organizacji, w momencie jego publikacji Izrael stanie się pełnoprawnym członkiem FATF. Jeśli jednak raport systemu AML/CFT Izraela nie wypełni kryteriów potrzebnych do uzyskania członkostwa w FATF, Zgromadzenie Ogólne FATF ustali podjęcie kolejnych działań w tym zakresie w lutym 2019 r.

•    Walka z finansowaniem terroryzmu
Zgromadzenie Ogólne FATF podjęło decyzję o publikacji Oświadczenia FATF na temat monitorowania ryzyka finansowania terroryzmu oraz podejmowanych działań mających na celu walkę z finansowaniem ISIL, Al- Quaedy oraz jednostek stowarzyszonych (FATF Monitoring of Terrorist Financing Risks and Actions Taken to Combat ISIL, Al-Qaeda and Affiliates Financing, http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/isil-alqaeda-affiliates-financing-update.html). Ponadto przyjęto raport dotyczący zakłócania przepływów finansowych na rzecz terrorystów. Walka z finansowaniem terroryzmu pozostaje obszarem priorytetowym dla Prezydencji USA w FATF. Zgromadzenie Ogólne FATF zaakceptowało następujące działania priorytetowe w omawianym zakresie:
a)    Implementacja – zapewnienie efektywnego ścigania i skazywania podmiotów finansujących terroryzm,
b)    Poradnik – jego opracowanie pozwoli na sprawniejszą identyfikację oraz zrozumienie ryzyka finansowania terroryzmu w celu odpowiedniej alokacji zasobów do walki z finansowania terroryzmu,
c)    Szkolenie – zapewnienie wiedzy na temat ryzyka finansowania terroryzmu, zamrażania aktywów, wymiany informacji oraz zakłócania procesu finansowania terroryzmu.

•    Zmiany w treści Rekomendacji FATF dotyczące regulacji aktywów wirtualnych
FATF przyjął zmiany treści rekomendacji FATF (oraz słownika FATF). Mają one na celu objęcie zakresem Rekomendacji aktywów wirtualnych oraz wyjaśnienie w odniesieniu do jakich rodzajów działalności należy te Rekomendacje stosować. Zmiany przewidują obowiązek zapewnienia kontroli AML/CFT nad podmiotami świadczącymi usługi prowadzenia portfeli walut wirtualnych oraz ich wymiany, licencjonowania, rejestracji oraz obowiązku nadzoru/monitorowania powyższych przez organy krajowe. FATF planuje opracowanie poradnika w ww. zakresie http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulation-virtual-assets.html) . FATF zachęca wszystkie kraje do szybkiego podjęcia niezbędnych działań przeciwdziałających wykorzystaniu aktywów wirtualnych do ML/FT.
•    Przyjęcie oraz publikacja poradników FATF
FATF przyjął i opublikował następujące poradniki:
a)    Poradnik dotyczący podejścia opartego o ryzyko dla sektora ubezpieczeń na życie (ang. Risk-based Approach Guidance for the Life Insurance Sector, http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-life-insurance.html)
b)    Poradnik dotyczący podejścia opartego o ryzyko dla sektora papierów wartościowych (ang. Risk-based Approach Guidance for the Securities Sector, http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-securities-sector.html)
Mają one na celu wspieranie zastosowania podejścia opartego o ryzyko z uwzględnieniem krajowego ryzyka ML/FT, krajowego systemu prawnego oraz ram regulacyjnych.
•    Identyfikacja krajów posiadających strategiczne braki w krajowych systemach AML/CFT
FATF podtrzymuje aktualność dokumentów publikowanych w czerwcu 2018 r. dotyczących krajów posiadających strategiczne braki w krajowych systemach AML/CFT i stwarzających ryzyko dla międzynarodowego systemu finansowego. FATF opublikował dwa dokumenty dotyczące:
a)    krajów, wobec których FATF wzywa swoich członków oraz pozostałe kraje do zastosowania środków zaradczych w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ciągłym i poważnym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna)
 oraz
krajów, wobec których FATF wzywa swoich członków oraz pozostałe kraje do stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (Iran)
b)    bieżącego procesu poprawy międzynarodowej zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Bahamy, Botswana, Etiopia, Ghana, Pakistan, Serbia, Sri Lanka, Syria, Trinidad i Tobago, Tunezja, Jemen).
W opublikowanych dokumentach FATF wskazał nowe państwa podlegające procesowi monitoringu FATF z powodu występujących strategicznych uchybień w krajowych systemach AML/CFT: Bahamy, Botswana, Ghana. Dla każdego państwa został opracowany zalecany plan działań.
•    Iran – monitorowanie procesu naprawczego
Plan działań dla Iranu wygasł w styczniu 2018 r. W październiku 2018 r. FATF zauważył, że nadal nie wszystkie przewidziane w nim pozycje zostały należycie wdrożone. W związku z powyższym na posiedzeniu plenarnym FATF w październiku 2018 r. podjęto decyzję o utrzymaniu zawieszenia środków zaradczych wobec Iranu, przy równoczesnym wyrażeniu rozczarowania niezrealizowaniem planu działań. FATF oczekuje, że Iran wdroży stosowne akty prawne zapewniające zgodność z Rekomendacjami FATF do lutego 2019 r.
•    Proces wzajemnych ewaluacji FATF
Podczas posiedzenie plenarnego FATF obyła się dyskusja nad raportami ewaluacyjnymi Izraela oraz Wielkiej Brytanii prezentującymi poziom efektywności krajowych systemów AML/CFT. Raporty powinny zostać opublikowane w grudniu 2018 r. Ponadto Zgromadzenie ogólne FATF przyjęło raporty postępu Austrii, Danii i Malezji. Państwa te wykazały postęp od czasu publikacji ich raportów ewaluacyjnych, Zgromadzenie Ogólne FATF zdecydowało o podwyższeniu poziomu zgodności technicznej systemów AML/CFT tych krajów z wybranymi rekomendacjami FATF.

  

«Powrót