«Powrót

Zmiany w dyrektywie 2015/849 w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zmiany w dyrektywie 2015/849 w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zmiany w dyrektywie 2015/849 w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w dniu 19 kwietnia 2018 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę zmieniającą dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (tzw. V dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy).

 

Wydarzenia związane z atakami terrorystycznymi w państwach członkowskich pokazały, że pomimo przyjęcia w maju 2015 r. zaktualizowanych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy, wciąż istnieją luki w nadzorze wielu środków finansowych wykorzystywanych przez terrorystów, od gotówki poprzez handel dobrami kultury aż do wirtualnych walut i anonimowych kart przedpłaconych.

 

Jednocześnie, obok kwestii finansowania terroryzmu, ujawniono znaczące luki w zakresie przejrzystości transakcji finansowych na całym świecie, które świadczą o tym, że „raje podatkowe" są często wykorzystywane jako miejsca siedziby podmiotów pośrednich, które służą stworzeniu dystansu pomiędzy rzeczywistym właścicielem a posiadanymi przez niego aktywami, często po to, by uniknąć lub uchylić się od płacenia podatków.

 

Dlatego też głównym celem V dyrektywy jest skuteczniejsze przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu i zapewnienie większej przejrzystości transakcji finansowych oraz podmiotów o charakterze korporacyjnym funkcjonujących na podstawie ram prawnych w Unii Europejskiej a mianowicie na podstawie dyrektywy (UE) 2015/849 (IV dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy).

 

Piąta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy:

- zapewni zwiększenie przejrzystości faktycznej struktury własnościowej przedsiębiorstw i funduszy powierniczych poprzez publiczny dostęp do rejestrów beneficjentów rzeczywistych;

- ułatwi przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z wykorzystywaniem walut wirtualnych do finansowania terroryzmu (m.in. poprzez rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych o podmioty zajmujące się świadczeniem usług wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a walutami fiducjarnymi, a także dostawców kont walut wirtualnych) oraz poprzez nałożenie i ograniczenie korzystania z kart przedpłaconych (poprzez ograniczenie ich anonimowości);

- przewiduje lepsze zabezpieczenia transakcji finansowych z podmiotami z państw trzecich wysokiego ryzyka, m.in. dzięki wykorzystaniu list państw trzecich posiadających znaczne uchybienia w krajowych systemach walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu;

- zapewni istnienie scentralizowanych krajowych rejestrów kont bankowych i płatniczych lub centralnych systemów wyszukiwania danych we wszystkich państwach członkowskich;

- zwiększy uprawnienia jednostek analityki finansowej UE poprzez zapewnienie dostępu do szerszego katalogu informacji, w tym do scentralizowanych rejestrów krajowych kont bankowych i płatniczych lub centralnych systemów wyszukiwania danych, jak też rozszerzy ich uprawnienia w zakresie współpracy z innymi jednostkami analityki finansowej oraz właściwymi organami;

- zapewni wzmocnienie współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami nadzoru.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 25.04.2018 Data publikacji: 25.04.2018 18:04 Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2018 09:05
Autor: Wojciech Ryżowski Osoba publikująca: Wojciech Ryżowski Osoba modyfikująca: Wojciech Ryżowski
Rejestr zmian
«Powrót