Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

«Powrót

Czternaste sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez RP

Czternaste sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez RP

Czternaste sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez RP

Informacja nt. działań podejmowanych przez pod kierownictwem Pełnomocnika Rządu, mających na celu realizację filarów strategii integracji walutowej, to jeden z głównych tematów Sprawozdania Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro za okres od 1 marca do 30 września 2015 r. (Plik PDF, 155 KB).

W ramach realizacji I. filara polskiej strategii integracji walutowej (ukierunkowanie polityki gospodarczej Polski, jeszcze przed przyjęciem euro, na trwałe wypełnienie kryteriów konwergencji nominalnej) regularnie publikowano Monitor konwergencji nominalnej (link do strony wewnętrznej), w którym przedstawiany jest aktualny stan wypełnienia przez Polskę kryteriów z Maastricht. Ponadto w okresie sprawozdawczym ukazał się szósty numer Monitora konwergencji realnej (link do strony wewnętrznej), którego głównym celem jest przedstawienie stanu konwergencji realnej Polski z państwami unii gospodarczej i walutowej.

W zakresie realizacji II. filara (podjęcie innych działań wzmacniających potencjał i elastyczność polskiej gospodarki) wskazano przede wszystkim na zakończenie projektów badawczych dotyczących konkurencyjności polskiej gospodarki w kontekście uwarunkowań procesu pełnej integracji gospodarczej i walutowej, prowadzonych w ramach współpracy Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego z Bankiem Światowym. Główne wnioski z projektów badawczych zostały zaprezentowane w serwisie internetowym Pełnomocnika Rządu w zakładce poświęconej ww. projektom (link do strony wewnętrznej).

W zakresie III. Filara strategii (gruntowne przygotowanie techniczno-organizacyjnej strony procesu zamiany waluty) większość prac, które mogły zostać przeprowadzone na obecnym etapie procesu została zakończona w poprzednich okresach sprawozdawczych.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano działania w ramach IV. filara (ustabilizowanie sytuacji w strefie euro, w szczególności potwierdzenie rzeczywistej skuteczności podjętych reform i kompletność architektury instytucjonalnej strefy euro). Prace te polegały przede wszystkim na analizowaniu proponowanych na forum europejskim zmian instytucjonalnych (m.in. w ramach tzw. raportu pięciu przewodniczących), ich wpływu na stabilność samej strefy euro, jak i państw z derogacją.

Sprawozdanie Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro za okres od 1 marca do 30 września 2015 r. 13 października br. zostało przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich, 20 października br. przez Stały Komitet Rady Ministrów, a 27 października br. zostało przekazane do wiadomości członkom Rady Ministrów.

Najnowsze Sprawozdanie jest dostępne w serwisie internetowym Pełnomocnika Rządu w zakładce Pełnomocnik Rządu ds. Euro (link do strony wewnętrznej).
 

«Powrót