Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

«Powrót

Listopadowe wydanie Monitora Konwergencji Nominalnej

Listopadowe wydanie Monitora Konwergencji Nominalnej

Listopadowe wydanie Monitora Konwergencji Nominalnej

W dziale „Analizy i materiały informacyjne" (link do strony wewnętrznej) serwisu internetowego Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro Przez Rzeczpospolitą Polską zamieszczono najnowsze, listopadowe wydanie Monitora Konwergencji Nominalnej, publikacji Biura Pełnomocnika, w której przedstawiany jest bieżący stan wypełnienia przez Polskę i inne kraje Unii Europejskiej kryteriów konwergencji. Z przeprowadzonej analizy wynika, że Polska wypełnia obecnie trzy z czterech kryteriów konwergencji nominalnej.

Kryterium fiskalne jest aktualnie wypełnione. Rada Ecofin podjęła 19 czerwca 2015 r. decyzję, która zakończyła procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. Ponadto, jesienne prognozy Komisji Europejskiej zakładają wypełnianie przez Polskę kryterium fiskalnego przez cały okres objęty prognozą, tj. do 2017 roku.

We wrześniu 2015 r. Polska po raz kolejny znalazła się wśród trzech państw tworzących grupę referencyjną kryterium stabilności cen. Fakt ten jest jednoznaczny z wypełnianiem przez Polskę tego kryterium. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło -0,7% (historycznie najniższy poziom) i było niższe o 1,1 pkt. proc. od wartości referencyjnej. Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw UE o najbardziej stabilnych cenach, wśród których znalazły się Cypr, Bułgaria oraz Polska. Z grupy referencyjnej została wykluczona Grecja, w której średnie 12-miesięczne tempo wzrostu cen było znacząco niższe od średniej w strefie euro (o 1,6 pkt. proc.). Jesienne prognozy Komisji Europejskiej implikują wypełnianie przez Polskę kryterium stabilności cen z dużym marginesem bezpieczeństwa przez cały okres objęty prognozą, tj. do IV kw. 2017 r.

We wrześniu 2015 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 2,7%, a tym samym ukształtowała się o 2,0 pkt. proc. poniżej wartości referencyjnej, która wyniosła 4,7%. Podstawą do obliczenia wartości referencyjnej były dane z Bułgarii oraz Polski. Zgodnie z wnioskami z Raportów o konwergencji 2013, w przypadku kryterium stóp procentowych z analizy został wyłączony Cypr, jako państwo, które nie finansuje zadłużenia sektora publicznego poprzez emisję instrumentów dłużnych na rynkach finansowych.

Kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM II.
 

«Powrót