Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską(Biuro Pełnomocnika) funkcjonuje w ramach Ministerstwa Finansów i jest jednostką wspierającą Pełnomocnika. Do zadań Biura Pełnomocnika należy w szczególności:

  • opracowywanie dokumentów, analiz i innych materiałów związanych z działalnością Pełnomocnika, w tym prowadzenie serwisu internetowego Pełnomocnika Rządu,
  • opracowywanie analiz w zakresie funkcjonowania strefy euro, w tym m.in. badanie doświadczeń poszczególnych krajów członkowskich,
  • opracowywanie analiz w zakresie bilansu korzyści i szans oraz kosztów i zagrożeń związanych z przystąpieniem RP do strefy euro,
  • identyfikacja działań sprzyjających maksymalizacji korzyści oraz minimalizacji kosztów i zagrożeń związanych z przystąpieniem RP do strefy euro oraz ocena stopnia ich spełnienia m.in. w zakresie stopnia nominalnej i realnej konwergencji, podatności gospodarki na szoki asymetryczne i stopień ich absorpcji, elastyczności rynków pracy i dóbr, strategii przystąpienia do ERM II oraz szacunków kursu równowagi,
  • monitorowanie bieżącej sytuacji oraz ocena perspektyw wypełnienia przez RP nominalnych kryteriów konwergencji,
  • sporządzanie ocen, rekomendacji i postulatów mających znaczenie dla decyzji podejmowanych w procesie zmierzającym do uzyskania przez RP członkostwa w strefie euro,
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami oraz instytucjami w zakresie dotyczącym przygotowania RP do członkostwa w strefie euro,
  • inicjowanie i organizowanie współpracy z właściwymi organami administracji rządowej i instytucjami w zakresie makroekonomicznych aspektów procesu integracji walutowej,
  • obsługa organizacyjna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika.

  Warunki ponownego wykorzystywania informacji  (link do strony wewnętrznej)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.01.2009 Data publikacji: 23.08.2012 15:40 Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2015 10:20
  Autor: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Osoba publikująca: Katarzyna Waćko Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska
  Rejestr zmian