Ochrona deponentów

  Ochrona deponentów

  Ochrona deponentów

  Depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych (z wyjątkiem Banku Gospodarstwa Krajowego), tj. z siedzibą na terytorium RP oraz w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny - BFG (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Oznacza to, że w razie upadłości banku lub kasy BFG zwraca depozyty zgromadzone w danym banku lub kasie do wysokości określonej w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, tj. do równowartości w złotych 100 000 euro łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności. Ponadto w odniesieniu do niektórych kategorii depozytów, w przypadkach określonych w ustawie o BFG, obowiązuje tymczasowa ochrona powyżej tej kwoty.

  BFG wypłaca środki gwarantowane w przypadku spełnienia warunku gwarancji, tj. zawieszenia działalności banku lub kasy i ustanowienia zarządu komisarycznego w przypadku banku, albo zarządcy komisarycznego w przypadku kasy, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku albo kasy. Wypłata następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji. W niektórych przypadkach, wskazanych w ustawie o BFG, wypłata może zostać zrealizowana w dłuższym terminie. Dotyczy to takich sytuacji jak np. wypłata ponad limit gwarancyjny wynoszący do równowartości w złotych 100 000 euro. Wypłata następuje wtedy niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich przesłanek określonych w przepisach ustawy o BFG. Roszczenia deponenta z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji .

  Polskie regulacje prawne dotyczące gwarantowania depozytów są zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.06.2015 Data publikacji: 21.09.2012 12:07 Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2017 13:58
  Autor: Departament Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Aleksandra Placek Osoba modyfikująca: Anna Zaborska
  Rejestr zmian