Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

  Działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (dalej „kasy") reguluje ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, przy czym w zakresie nieuregulowanym w ww. ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.

  Kasy to spółdzielnie, których celem jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia.

   

  Nadzór

  Działalność kas podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Zakres i zasady tego nadzoru określa ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

  Więcej informacji na temat nadzoru nad kasami można znaleźć na stronie internetowej KNF (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

   

  Ochrona deponentów

  Depozyty zgromadzone w kasach gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Oznacza to, że w razie upadłości kasy, BFG zwraca depozyty do wysokości określonej w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

   

  Na stronie internetowej BFG znajduje się wykaz kas objętych systemem gwarantowania depozytów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.10.2012 Data publikacji: 19.09.2012 13:59 Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2018 07:42
  Autor: Departament Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Anna Zaborska Osoba modyfikująca: Anna Zaborska
  Rejestr zmian